با توجه به افزایش روزافزون حجم واردات و صادرات محصولات گیاهی و به منظور برآورده شدن نیاز امروزه تجارت جهانی و جلوگیری از ورود، استقرار و انتشار آفات و بیماری های قرنطینه ای، انجام دقیق ثبت درخواست صادركنندگان محموله هاي گیاهی و انجام عمليات نمونه برداري و بررسي هاي آزمايشگاهي محموله های گياهي وارداتی و صادراتي امری ضروری است.

واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی و نیز نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد بخش غیر دولتی در اجرای تصدی ها نیازمند ضوابط و مقررات کارآمدی می باشد، لذا در راستای اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش کشاورزی و به منظور فعال سازی و ارتقاء بهره وری ظرفیت ها و منابع سازمانی سازمان حفظ نباتات كشور و نیز بهره گیری موثر از ظرفیت های بخش غیر دولتی و با عنایت به ظرفیت های قانونی موجود در اسناد راهبردی نظیر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه توسعه کشور، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و سایر قوانین ناظر برواگذاری تصدی های دولت، کمیته نظارت بر فعالیت کلینیک های گیاهپزشکی فعال در امور تصدی گری قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات تشکیل گردیده است. که از جمله وظایف آن تدوین شیوه نامه واگذاری امورتصدی گری قرنطينه گیاهی سازمان حفظ نباتات، صدور مجوز صلاحیت فعالیت برای کلینیک های گیاهپزشکی متقاضی فعالیت در امور قرنطینه ای و نظارت کامل بر روند فعالیت آنها با همکاری مدیریت حفظ نباتات استانها می باشد. ارزيابي کلینیک های متقاضی، از نظر ساختاری، تجهیزات، امكانات، نیروی پرسنلی، شرایط عمومی و اختصاصی توسط کمیته نظارت بر فعالیت کلینیک های گیاهپزشکی فعال در امور تصدی گری قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات و بر اساس پیشنهاد مدیریت حفظ نباتات استان محل خدمت هر کلینیک انجام خواهد شد.

 


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0