دسته بندي اخبار 

  - انجام وظایف مربوطه معاونت با نظارت کلی رييس سازمان

  - تدوین و ابلاغ برنامه های قرنطینه نباتی کشور و اعمال مقررات قرنطینه گیاهی

  - بررسی، تايید و ابلاغ دستورالعمل های فنی و اجرايی ارايه شده توسط مدیریت های تابعه با هماهنگی ريیس سازمان

  - برنامه ریزی برای نحوه بازرسی، انجام آزمایشات و صدور گواهی بهداشت گیاهی کالا و محصولات گیاهی صادراتی مطابق با شرایط کشورهای وارد کننده                 

  - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کامل عملیات قرنطینه بعد از ورود

  - برنامه ریزی برای پایش و نظارت بر جلوگیری ازورود و اشاعه آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز قرنطینه ای

  - نظارت برحسن اجرای  برنامه ها، طرح ها وپروژه های قرنطینه نباتی و ارزیابی عملکردها

  - نظارت بر مناطق در معرض خطر، شناسایی، مراقبت و نگهداری مناطق عاری از آفت و مناطق با میزان شیوع کم آفت

  - نظارت بر حسن اجرای اقدامات بهداشت گیاهی جهت رعایت استانداردهای بین المللی

  - نظارت بر صدور مجوزهای ترخیص محصولات گیاهی از گمرکات کشور

  - ارتباط و هماهنگی با مراکز و مجامع داخلی و بین المللی به منظور آگاهی و بهره مندی از دستاوردهای علمی و مقررات قرنطینه ای در راستای تعهدات منطقه ای وبین المللی

  - شرکت در جلسات، کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های فنی و اجرايی مربوطه

  - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

                        

   


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0