دسته بندي اخبار 

  مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.
  برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.
  برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.
  نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.
  بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.
  تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.
  سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.
  بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي
  بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي مبتنی بر فنآوری اطلاعات جهت پيش آگاهي آفات و بيماريهاي گياهي
  -ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري¬ها وعلفهاي هرز.
  مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك
  برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرحهاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماريها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.

   


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0