ردیف شناسه خدمت نام خدمت
ارائه تائیدیه صادرات و واردات نهاده‏ های حفظ نباتات
1 13012480104 صدور تأییدیه صادارت وسایل و مواد اولیه آفت کشها، افت کشهای اماده مصرف و هورمون های نباتی    
2 13012480101 صدور تأییدیه واردات سموم آماده مصرف    
3 13012480103 صدور تأییدیه واردات عامل بیولوژیک    
4 13012480100 صدور تأییدیه واردات عوامل کنترل بیولوژیک و آفت کشهای غیرشیمیایی   
5 13012480102 صدور تأییدیه واردات هورمون‏ های گیاهی   ​ 
ارائه خدمات حمایتی حفظ نباتات
6 13022484105 امحاء سموم و آفت کشها    
7 13022484100 ثبت آفت كش‏ های شیمیایی و غیرشیمیایی  
ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت‏کش‏ ها و محموله‏ های گیاهی
8 13012481100 صدور مجوز ترخیص گمرکی آفت‏ کش‏ های شیمیایی و غیرشیمیایی     
9 13012481101 صدور مجوز خروج محموله ‏های گیاهی از گمرک  ​​     
ارائه مجوز سنتز و تولید مواد اولیه آفتکش‏ های گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)
10 13022482101 صدور مجوز تولید روغن‏های آفت‏کش‏های گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)   
11 13022482100 صدور مجوز سنتز مواد اولیه آفت‏ کش‏های گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)   
ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله ‏های گیاهی
12 13012479102 صدور گواهی بهداشتی گیاهی صادرات محموله‏ های کشاورزی (گیاهی) ​  
13 13022479103 صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندام‏های تکثیری گیاهی   
14 13022479100 صدور مجوز قرنطینه‏ محموله‏ های کشاورزی ترانزیتی (گیاهی) ​  
15 13022479101 صدور مجوز قرنطینه‏ محموله‏ های کشاورزی وارداتی (گیاهی) ​  
ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
16 13012478135 ابطال پروانه ساخت و فرمولاسیون سموم شیمیایی کشاورزی و هورمون‏های گیاهی داخلی (فرمولاسیون سموم و هورمون)  
17 13012478103 ابطال مجوز تاسیس /بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)  ​ 
18 13012478109 ابطال مجوز تاسیس /بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)   ​ 
19 13012478130 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت شرکت تغییر بسته ‏بندی آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی  ​ 
20 13012478114 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی   
21 13012478125 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی  ​     
22 13012478120 ابطال مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی ​  
23 13012478117 ابطال مجوز تاسیس فروشگاه آفت‏ کش ‏های گیاهی ​ 
24 13012478137 اصلاح مجوز تاسیس /بهره ‏برداری کارخانه تولید سموم و هورمون‏های گیاهی داخلی (فرمولاسیون سموم و هورمون)  
25 13012478127 اصلاح مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه ای گیاهی ​   
26 13012478111 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)  ​  
27 13012478105 اصلاح مجوز تأسیس/بهره ‏برداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏ های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) ​  
28 13012478104 تغییر نام مجوز تاسیس /بهره‏ برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) ​  
29 13012478110 تغییر نام مجوز تاسیس /بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)  ​  
30 13012478131 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت شرکت تغییر بسته‏ بندی آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی   
31 13012478115 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی      
32 13012478126 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی  ​    
33 13012478121 تغییر نام مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی ​  
34 13012478118 تغییر نام مجوز تاسیس فروشگاه آفت‏ کش ‏های گیاهی ​  
35 13012478136 تغییرنام پروانه تاسیس /بهره ‏برداری کارخانه تولید سموم و هورمون‏های گیاهی داخلی (فرمولاسیون سموم و هورمون)    
36 13012478132 صدور پروانه ساخت و فرمولاسیون آفت کش های شیمیایی کشاورزی   
37 13012478101 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)   
38 13012478102 صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) ​  
39 13012478108 صدور یا تمدید مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) ​  
40 13012478124 صدور یا تمدید مجوز توسعه واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی  ​  
41 13012478129 صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت تغییر بسته‏ بندی آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی     
42 13012478113 صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی   
43 13012478123 صدور یا تمدید مجوز فعالیت واحدهای قرنطینه ‏ای گیاهی    ​    
44 13012478133 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری کارخانه تولید سموم و هورمون‏های گیاهی داخلی (فرمولاسیون سموم و هورمون)   
45 13012478119 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی  ​  
46 13012478112 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی   ​  
47 13012478122 صدور یا تمدید مجوز تاسیس واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی  ​    
48 13012478134 صدور یا تمدید مجوز توسعه کارخانه ساخت و فرمولاسیون سموم کشاورزی و هورمون‏های گیاهی داخلی (فرمولاسیون سموم و هورمون)  
49 13012478107 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)    
50 13012478100 صدور یا تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)    
51 13012478128 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت تغییر بسته ‏بندی آفت‏ کش‏ های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی    
52 13012478116 صدور یا تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت کش های گیاهی   
53 13012478106 صدور یا تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)     
صدور تاييديه برچسب آفت‏کش‏های گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)
54 13022483100 صدور تاييديه برچسب آفت ‏کش ‏ها (شیمیایی و غیرشیمیایی)    

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0