عنوان سازمان/کمیته/مجموعه/...

Web Address:

سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی

www.fao.org

مدیریت آفت کش ها

www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/en

اجلاس مشترک خصوصیات آفت کش ها

www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en

آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا

www.epa.gov

کد الکترونیکی ضوابط فدرال

www.ecfr.gov

سازمان بهداشت جهانی

www.who.int

طبقه بندی آفت کش ها بر اساس درجه خطر

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf?ua=1

کمیته اقدام مقاومت در مقابل حشره کش ها

www.plantprotection.org/irac

کمیته اقدام مقاومت در مقابل علف کش ها

www.plantprotection.org/hrac

کمیته اقدام مقاومت در مقابل قارچ کش ها

www.frac.info

سازمان بین المللی کنترل تلفیقی و بیولوژیک

www.iobc-global.org

انجمن بین المللی تولیدکنندگان بیوکنترل

www.ibma-global.org

انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های آلی و زیستی کشاورزی

www.iapobp.ir

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0