پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظرسنجی الکترونیکی

طبق بند 2 ماده 9 تصویب­نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاست­ها، تصمیمات، فرایندها، خدمات و اقدامات دستگاه­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. سازمان حفظ نباتات کشور در نظر دارد با مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصویب دستورالعمل های سازمانی با رعایت حقوق شهروندی نظرات عموم ذینفعان و بهره برداران را در تصویب دستورالعملها مدنظر قرار دهد.خواهشمند است با کلیک برروی عناوین پیشنویس دستورالعمل و درج نظر خود ما را در فرایند تصمیم سازی یاری نمایید

دستورالعمل استاندارهای ایمنی گازدهی با متیل بروماید

مشخصات و دستورالعمل ردیابی کرم سرخ پنبه

دستورالعمل ضدعفونی سرمایی میوه کیوی جهت صادرات

 


آمار کلی

استانداردهای ایمنی گازدهی با متیل بروماید

مشخصات و دستورالعمل ردیابی کرم سرخ پنبه

دستورالعمل ضدعفونی سرمایی میوه کیوی جهت صادرات

ارسال


5.4.1.0
V5.4.1.0