يکشنبه, 5 بهمن 1399
EN
  • ساعت : ۱۲:۵۱:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 105
    /  4
برگزاري سومین جلسه کمیته هم اندیشی و سیاستگذاري حوزه کنترل آفات کشور
سومین جلسه كمیته هم اندیشـی و سیاسـتگذاری حوزه كنترل آفات كشور ویژه مدیران حفظ نباتات منطقه سه، در روز سه شنبه مورخ 99/10/23 در محل سالن غدیر سازمان حفظ نباتات بصورت ویدئو كنفراس برگزار شد.
سومین جلسه کمیته هم اندیشـی و سیاسـتگذاري حوزه کنترل آفـات کشور به ریـاست آقـاي دکتر لطیفیـان معاون محترم کنترل آفـات ،مـدیران کـل حوزه کنترل آفـات و مـدیران حفـظ نباتات منطقه 3 (اسـتانهاي کردسـتان ،آذربایجان شرقی،آذربایجـان غربی ،همـدان ،لرسـتان ،کهکیلویه و بویر احمـد ،کرمانشاه و چهارمحال بختیاري) به صورت ویـدئو کنفرانس برگزار شد.

 ابتدا مدیران حفظ نباتات اسـتانها در راستای دسـتور کار جلسه ضـمن ارائه گزارش ،مشکلات و پیشنهاداتی را اعلام نمودنـد. در همین راسـتا در خصوص رونـد مبارزه با ملخ ،جوندگان و سن غلات در کشور،آخرین وضـعیت سـموم ،آفتکش ها و سامانه مانیتورینگ ،وضـعیت پروژه هاي پیش آگاهی ،شیوه نامه ابلاغی نسخه نویسی ،وضعیت معرفی سموم جدید و موثر در اسـتانها ،طرح ارتقاي سـلامت 8 محصول کشاورزي ،اهمیت سـتادهاي گیاهپزشـکی و اعلام نحوه هزینه کرد اعتبـارات بحث و تبادل نظر شـد. در ادامه آقاي دکتر لطیفیان سـیاست هاي کاري و برنامه هاي حوزه کنترل آفات را ابلاغ فرمودند. در پایان مقرر شد: - بر توزیع آفتکش ها نظارت دقیقی صورت پذیرد - به دلیل شرایط خاصی که در سال جـاري بر کشت و داشت محصولاـت پـاییزه حکمفرماست، شـبکه هاي مراقبت و پیش آگاهی ،به صورت مسـتمر مزارع را

تحت پایش قرار دهند و کنترل عوامل خسارتزا براساس دستورالعمل هاي ابلاغی سازمان به موقع صورت پذیرد تا از ایجاد خسـارت بر محصول جلوگیري شود. - پـایلوت هایی براي بررسـی مـدل هاي پیش آگاهی آفات تعیین شـد و مقرر گردید اهتمـام ویژه اي در این خصوص به عمـل آیـد تـا در پیاده سازي امکان پیش آگاهی آفات به صورت آنلاین و الکترونیک تسریع شود. - جلسات ستاد گیاهپزشکی در استانها براساس برنامه هاي تعیین شده به موقع برگزار و تصمیمات لازم براي اجراي بهینه وظایف اتخاذ گردد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0