چهارشنبه, 2 خرداد 1403
  • ساعت : ۲۰:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 119
اطلاعیه سازمان حفظ نباتات كشور در خصوص اقدمات پیشـگیرانه جهت مدیریت كرم گلوگاه انار
با توجه به نزدیک شدن به مرحله تشـکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت کرم گلوگاه انار در باغات انار کشور اقدمات پیشـگیرانه جهت مدیریت کرم گلوگاه انار ضروری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور با توجه به نزدیک شدن به مرحله تشـکیل میوه و زمان شروع فعالیت آفت در باغات انار کشور، انجام اقدامات پیشگیرانه براي جلوگیري از تخم گـذاري حشـره بـالغ در تـاج میوه، از اهمیت زیادي برخوردار است.

بر این اساس، ضـروري است دو موضوع تراشـیدن میله هاي پرچم در تاج میوه (پرچم زدایی) و یا پوشانـدن تاج میوه براساس روشهاي توصـیه شده و همچنین جمع آوري میوه هـاي آلوده روي درختـان و یا پاي درختان در طول فصـل، در اولویت برنـامه هاي اجرایی قرار گیرد.

مقتضی است موضوع در اولویت پیگیري هاي مجموعه حفظ نباتات، باغبانی و ترویـج سـتاد اسـتان و تمامی مدیریتهاي جهاد کشاورزي شهرسـتانها و مراکز خدمات قرار گرفته و عملیات فوق به موقع در باغات انار اجرایی گردد تا کنترل آفت به خوبی انجام و از ایجاد خسارت جلوگیري به عمل آید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0