شنبه, 12 اسفند 1402
  • ساعت : ۰۹:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 114
next    /  2 prev
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز زیره سبز
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت علف های هرز زیره سبز توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین شـده و در سایت سازمان بارگذاري گردید.

انسان علاوه بر تأمين مواد غذايي مـورد نيـاز، بـسياري از احتياجات روزمرة زندگي خود را از گياهان تهيه مي­ كنـد. ازجمله اين مواد مي­توان به كاغذ، پوشاك، دارو و نوشابه­ هاي غيرالكلي مثل چاي و قهوه اشاره نمود. اين گياهان در تـأمين درآمد كـشاورزان منـاطق مختلـف نيـز نقـش مهمـي دارنـد. بنابراين، چنـين نقـشي از گياهـان در تـأمين نيازهـاي جامعـه كمتر از محصولات غذايي نيـست. زيـره سـبز يكـي از ايـن گياهان است كه به عنـوان مهمتـرين گيـاه دارويـي اهلـي دركشور ما شناخته شده است.

اهميت زيره سبز نه تنها در ارز آوري براي اقتصاد كشور مي ­باشد، بلكه از جهت اشتغال زايي نيز قابل توجـه اسـت. بـا توجه به هزينـه مبـارزه بـا علفهـاي هـرز در ايـن گيـاه، بررسي زمان مناسب مبارزه با علفهاي هـرز بـراي بـه حـداقل رساندن هزينه ها و كاربرد سموم شيميايي از اهميـت زيـادي برخودار است.

 

اهميت و ضرورت

یکی از عوامل مهم در توسعه کشت و بهینه ­سازی تولید گیاهان، کنترل علفهای هرز است. علفهای هرز مشکلات عدیده­ای چون کاهش عملکرد، کاهش کیفیت محصول تولیدی و افزایش هزینه­ های تولید را در پی دارند. به­ طوریکه خسارت آنها گاهی از حمله آفات و بیماری­ها بیشتر بوده و بخش قابل توجّه­ای از هزینه ­های تولید را شامل می­ شود.

از آنجایی که گیاه زیره سبز به دلیل استقرار اولیه ضعیف، سرعت رشد اولیه کم، گسترش اندک ریشه ها، ارتفاع کم و طول دوره رشد اندک (80 تا 110 روز) رقیب ضعیفی در برابر علفهای هرز است، به همین دلیل وجود علف­های هرز باعث رقابت شدید بر سر منابع مختلف با زیره سبز می شود. از اینرو رقابت علفهای هرز با آن از مهّمترین محدودیت­های تولید و کشت آن محسوب می­ شود.

با توجه به اهميت موضوع دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت علف های هرز زیره سبز توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردیـد.

نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کننترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي زراعی بارگذاري شده است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0