Thursday, April 22, 2021
FA
  • time : 22:9:12
  • Date : 4/7/2021
  • item visited : 134
بازدید
بازدید رییس سازمان حفظ نباتات كشور از پست قرنطینه گیاهی بندر شهید باهنر در استان هرمزگان
مهندس چنگلوایی در ادامه سفر به استان هرمزگان و بازدید از طرح ها و فعالیت های همکاران خود در این استان از پست قرنطینه گیاهی بندر شهید باهنر بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این پست قرنطینه ای مهم قرار گرفتند.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.4.1.0
    V5.4.1.0