کلام ولی

 
مقام معظم رهبری:


   اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده‏ روى و اسراف و ريخت و پاش نباشد،اگر حرص و افزون‏ طلبى در امور مادى نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود.

 
مقام معظم رهبری:


   اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده‏ روى و اسراف و ريخت و پاش نباشد،اگر حرص و افزون‏ طلبى در امور مادى نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود.