مارکیت اسلایدشو کمينه

 چاپ   
 بخش های زیر ربط

  

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی باغستانی میبدی
سمت : رئیس سازمان حفظ نباتات
کشور

مسئول دفتر : سید احمد ایروانیان 
تلفن تماس : 23091500

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد علی باغستانی میبدی
سمت : رئیس سازمان حفظ نباتات
کشور

مسئول دفتر : سید احمد ایروانیان 
تلفن تماس : 23091500


هدف و وظايف اساسي سازمان حفظ نباتات


الف) اهداف اساسی سازمان:
حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش آفات و بيماريهاي قرنطينه­اي با اتخاذ تدابير و خط­مشي هاي مناسب.
حفاظت از توليد ات گياهي در مزارع، گلخانه ها ومراكز توليد و انبارها ازگزند آفات و بيماري­ها و علفهاي هرز
ب) وظایف اساسی سازمان:
تعيين سياست ها وخط مشي هاي سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژي ها و سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي
برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عمليات پيشگيري و مهار آفات
برنامه ريزي به منظور كاهش ضايعات ناشي از خسارت آفات بر محصـــولات كشاورزي و فرآورده هاي آنها.
برنامه ريزي به منظور حمايت و حفاظت از پوشش گياهي جنگلها ومراتع از طريق مهار عوامل خسارتزاي زنده
مشاركت، همكاري و هماهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط به منظور تأمين وحفظ بهداشت و سلامت محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي.
برنامه ريزي و مبارزه با آفات عمومي و قرنطينه اي و مشاركت در مبارزه با آفات همگاني.
تدوين دستور العمل مهار آفات خصوصي در چارچوب خط ومشي هاي كلي سازمان حفظ نباتات و تلاش در جهت ترويج و نيز نظارت برحسن اجراي آنها.
مطالعه و بررسي جايگاه و اهميت هر يك از روشهاي، زراعي، مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و بيـولوژيك در كنترل هر يك از آفات مهم در قالب مديريت تلفيقي.
مطالعه و برنامه ريزي و گسترش روش ها و شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي به منظور مقابله و مهار مؤثرتر و به موقع آفات
مطالعه و برنامه ريزي به منظور مهار آفات مزارع، باغها، جنگل ها و مراتع با توسعه وگسترش روش هاي غير شيميايي و كاربرد مواد وعوامل بيولوژيك و استفاده بهينه از سموم شيميايي با رعايت اصول و مباني زيست محيطي.
هدايت برنامه هاي كنترل آفات نباتي با استفاده علمي و موزون از كليه روش هاي توصيه شده با رويكرد مديريت تلفيقي آفات (I.P.M‌‌‌‌‌)
مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين شاخص هاي كنترل كيفيت سموم به منظور ثبت سموم كم خطر و اختصاصي، حذف سموم پر خطر و وسيع الطيف از ليست سموم مجاز كشور.
نظارت دقيق بر واردات، توليد و فرموله كردن، توزيع، فروش ومصرف و صادرات سموم آفت كش­ها.
مطالعه وبررسي مستمر به منظور ثبت سموم جديد و حذف سموم پرخطر از فهرست سموم مجاز كشور.
انتشار ساليانه فهرست سموم مجاز كشور.
نظارت مستمر بر كنترل كيفي سموم آفت كش­هاي مجاز از طريق روش­هاي آزمايشگاهي و مزرعه­اي.
نظارت كامل برفعاليت كارخانه هاي توليد كننده تكنيكال سموم (ماده مؤثره سموم) كارخانه هاي فرموله كننده سموم وفروشگاه هاي مجاز سموم آفت كش، آ‍ز مايشگاه­هاي گياه­پزشكي وشركت­ها وموسسات دفع آفات نباتي.
تحليل و ارزيابي خطر آفات قرنطينه اي.
مشاركت فعال در اجراء مفاد پروتكل ايمني زيستي در چارچوب وظايف سازمان حفظ نباتات.
نظارت وتدبير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي جلو گيري از انتشار و انتقال آفات.
برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در اقدامات مشترك و مؤثر ملي، منطقه اي و بين المللي براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات نباتي و فرآورده هاي گياهي و باغي به مناطق عاري از آلودگي.
توسعه وتقويت پست­هاي قرنطينه گياهي و آزمايشگاه­هاي مرجع بويژه در مبادي ورودي وخروجي.
نظارت بر چگونگي انجام مراحل توليد گياهان تراريختــه از مرحله كلو نينگ تا بررسي هاي گلخانه اي و مزرعه اي محصول وهمكاري لازم در بررسي وتحليل خطرات احتمالي اين گياهان از جنبه هاي وظايف مرتبط با سازمان.
انجام مطالعات وبررسي هاي لازم به منظور رديابي عوامل خسارت زاي قرنطينه اي وتعيين روش­هاي مهار آنها مطابق با آخرين يافته هاي علمي جهان ونظارت بر حسن اجراء آنها
مطالعه، بررسي وجمع آوري اطلاعات مربوط به پراكنش آفات وبيماري­هاي گياهي رايج كشور.
مشاركت در تعيين پراكندگي آفات، تشخيص وتعيين نقشه مناطق عاري از آلودگي به آفات مهم واساسي در مناطق مختلف كشور.
نظارت برحسن اجراي دستورالعمل¬هاي فني و استانداردهاي بين المللي بهداشت نباتي محصولات كشاورزي وفرآورده هاي گياهي و اندام هاي تكثير شونده گياهي
همكاري باسازمان¬هاي تخصصـــــي بين المللي مرتبط با وظايف سازمان حفظ نباتات ونيز حضور فعال در
معاهده ها وپروتكلهاي بين المللي ذيربط از جمله: (I.P.P.C)، (S.W.A.C)، (D.L.C.C)، (P.O.P.S) وكنوانسيون بين المللي رتردام (P.I.C)، كنوانسيون بين المللي وين، پروتكل مونترال و.....
فراهم آوردن موجبات هماهنگي فعاليت­هاي واحدهاي حفظ نباتات و قرنطينه گياهي مستقر در استان­ها در چارچوب برنامه هاي تعيين شده از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان­ها.
تدوين، تاليف و انتشار كتب و جزوات آموزشي ترويجي شيوه هاي مبارزه با آفات عمومي وهمگاني.
توانمند سازي بهربرداران و نهادهاي غير دولتي در امر كنترل آفات و بيماري­هاي گياهي و علف­هاي هرز.
اجراي مصوبات شوراي حفظ نباتات.
فراهم نمودن دبيرخانه هئيت نظارت بر سموم ومديريت هئيت نظارت بر سموم و اجراي مصوبات آن.

شرح وظایف واحدهای سازمانی:
1 ـ مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی:
برنامه ريزي و هدايت امور مربوط به حوزه رياست
پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولين كشوري واعلام پاسخ به آنها
همكاري و هماهنگي درون سازماني و برون سازماني در راستاي برنامه ها و اهداف سازماني
بوجود آوردن ارتباط مناسب بين ارباب رجوع با كارمندان و مديران سازمان
همكاري و هماهنگي با دانشگاه ها،موسسات آموزشي و تحقيقاتي در امور حفظ نباتات
پاسخگويي و پيگيري جدي از مشكلات و درخواست هاي ارباب رجوع از طريق فرم نظر سنجي
برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي ماموريت هاي مديران سازمان به استان ها
تدوین سیاست­ها واجرای برنامه های اطلاع رسانی به شیوه های متناسب ازجمله برگزاری اجلاس­ها، سمینارها، همایش­های علمی وکنگره های داخلی و نمایشگاه­های داخلی، منطقه ای وبین المللی.
هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها خبرگزاری ها وسایر مراجع ذیربط وارائه اخبار ورویدادهای علمی سازمان به منظور اطلاع رسانی به شيوه مكتوب و الكترونيك.
تهيه و ارسال گزارش رخداد بيماري ها و عملكرد پروژه هاي مشترك به سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و انجام امور مربوطه.
ایجاد وتحکیم ارتباطات بین المللی از طریق روابط متقابل با سازمان های تخصصی هدف در سطح بین المللی خارج از کشور.
پیگیری امور مربوط به ارتباطات بین المللی مدیران وکارکنان در اعزام های خارج از کشور وانجام تشریفات لازم جهت بازدید های متقابل بین المللی.

2 ـ دفتر حقوقي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات:
ارتباط با مراجع قضايی کشور واقامه وطرح وپاسخ به دعاوی له علیه سازمان وتهیه لوایح در کلیه امور اعم از حقوقی وجزایی
بررسی واظهار نظر در مورد ابعاد حقوقی قراردادها، توافقنامه ها واستعلام های حقوقی مرتبط.
بازرسی ادواری وبررسی وپاسخگویی به شکایات وتذکرات وپیگیری­ها تا اخذ نتیجه نهایی.
کلیه اقدامات لازم به منظور انتظام بخشی قوانین ومقررات حقوقی در حیطه وظایف سازمان.
نظارت وارزیابی عملکرد فعالیت­های انجام شده توسط مدیران ستادی واستانی سازمان وتجزیه وتحلیل وارائه گزارش­های لازم به ریاست سازمان.
انجام بازرسي هاي ادواري و موردي از كليه واحدهاي سازمان در جهت حصول اطمينان از اجراي قوانين و مقررات مربوطه و تهيه گزارش­هاي لازم دراين زمينه.
بررسي و اظهارنظر در خصوص پيش نويس آيين نامه ها، طرح ها، دستورالعمل ها، بخش نامه هاو لوايح مرتبط با سازمان حفظ نباتات.
همكاري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات سازمان حفظ نباتات.
انجام بازرسي دوره اي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش عملكرد اقدام كنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي سازمان، كشف مفاسد اداري و تهيه گزارش هاي لازم

3 ـ شرح وظایف مديريت حراست:
پياده سازي و اجراي خط مشي ها و دستورالعمل هاي امنيتي-اطلاعاتي ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات،سازمان حراست كشور و اداره كل حراست وزارت جهاد كشاورزي در حوزه هاي وظيفه اي حراست شامل: حفاظت پرسنلي-حفاظت و امور ايمني- بررسي و اطلاع رساني و جمع آوري اطلاعات با لحاظ نمودن وظايف فني –تخصصي سازمان حفظ نباتات كشور و ادارات تابعه.
آسيب شناسي مجموعه مديريت هاي تابعه ي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور رفع تهديدها و حسن استفاده از فرصت هاو ارايه راهكارهاي مناسب در دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تمامي مديران و مراجع ذيصلاح.
بررسي و تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي و عملياتي حراست سازمان حفظ نباتات كشور وتدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه و هدايت امور در چارچوب قوانين و مقررات در راستاي نيل به اهداف خرد وكلان سازمان و ايجاد هماهنگي ميان مديران در تمامي سطوح سازماني و هدايت و راهبري و كنترل آنها در زمينه وظايف محوله.
پاسخگويي در قبال رياست سازمان و اداره كل حراست وزارت متبوع به منظور ارايه اطلاعات و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها وتعامل وارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به رياست سازمان و مديران مجموعه حفظ نباتات كشور
برنامه ريزي، هدايت،سازماندهي و نظارت بر انجام فعاليت هاي واحدها و نيروهاي تحت سرپرستي به منظور حسن اجراي امور محوله.
تقسيم كار و تفكيك وظايف فني و حراستي بين نيروهاي تحت سرپرستي و بررسي و امضاء تمامي اسناد، اوراق و نامه هاي صادره.
پاسخگويي به استعلام هاي واحدهاي ديگر سازمان.
پيگيري مشكلات تهيه و تأمين امكانات، نيروهاي انساني و ملزومات اداري مديريت حراست.
شركت در كميسيون ها جهت هماهنگي براي تبادل نظر و برنامه ريزي و سياست­گذاري و حفظ ارتباط مستمر كاري با وزارت اطلاعات و اداره كل حراست سازمان ها و شركت ها درگردهمايي ها جهت اخذ رهنمود وبرطرف نمودن مشكلات اجرايي.
طبقه بندي اماكن و حفاظت از آنها به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال نظم و خراب كاري و انجام اقدامات و پيش بيني هاي لازم جهت جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي.
كنترل صحت درجه بندي اسناد محرمانه بر حسب اهميت وميزان لطماتي كه از افشاي آنها بر مصالح و امنيت كشور وارد مي آيد و ايجاد دبيرخانه محرمانه به منظور دريافت و ثبت و صدور نامه هاي محرمانه، كشف رمز، اخذ دورنويس و پست هاي الكترونيكي محرمانه.

4 ـ معاونت قرنطينه وبهداشت گياهي:
نظارت برنواحي عاري از آفات و يا با شيوع كم آفت و حفاظت و تأمين بهداشت و سلامت از مناطق در معرض خطر.
انجام اقدامات لازم به منظور نظارت و اتخاذ تدابير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر جلوگيري از اشاعة آفات وفرآورده هاي گياهي از مناطق تحت كشت (زمين، مزارع كشاورزي، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه ها، لابراتورها و...)كارگاه هاي بسته بندي، ظروف، شيء يا ماده وهر ارگانيسم ديگر، همچنين محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي موجود در انبارها يا درحال حمل با هدف: گزارش دهي وقوع، شيوع وگسترش آفات، كنترل آفات و...
نظارت بر اقلام مشمول مقررات درحال حركت در ترافيك بين المللي درحد برخوردار شدن از شرايط بهداشت گياهي.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت برمناطق درمعرض خطرو شناسائي، نگهداري و مناطق عاري از آفت و مناطق ميزان با شيوع كم آفت.
نظارت بر اقدامات بهداشت گياهي براي آفات قرنطينه اي و آفات غيرقرنطينه اي به منظور رعايت استانداردهاي بين المللي.
انجام اقدامات بهداشت گياهي براي كاهش تداخل با تجارت بين المللي گياهان و فرآورده هاي گياهي.
نظارت برصدور مجوز هاي ترخيص محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي از گمركات كشور.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر ممنوعيت ورود هرگونه خاك زراعتي، گلداني، خاك رس و شن به تنهايي و يا همراه با اندام هاي تكثيري گياهي به منظور جلوگيري از ورود آفات موجود در خاك مانند لارو حشرات، حلزون­ها، نماتدها، قارچ­ها، باكتري­ها و غيره.
نظارت بر صدور مجوز براي مراكز فروش دفع آفات و جلوگيري از ادامه فعاليت موسسات و شركت هاي فاقد پروانه از طريق مراجع قانوني.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر معدوم كردن نباتات و يا بذور وارداتي داراي مجوز كه در مدت رشد و نمو گياهي آلوده به آفات و امراض قرنطينه اي تشخيص داده مي شوند.
نظارت بر دستورالعمل هاي بهداشتي و فني در مورد مبارزه با آفات و بيماري­هاي گياهي براي موسسات بخش خصوصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امر كشت، توليد و نگاهداري محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي مبادرت مي كنند.
انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد هماهنگی بين واحدهای تابعه در خصوص انجام بررسی های علمی، كسب نتايج و اعلام به واحدهاي عملياتي.
نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي ذيربط، به منظورارزيابي نتايج و سنجش كمي و كيفي پيشرفت ها يا ركود حاصله در اجراي طرح ها و برنامه هاوانجام مطلوب ترين روش.
نظارت بر برنامه ها و طرح هاي مربوط به تشخيص آفات و فعاليت هاي آزمايشگاه هاي مركز و مناطق.
نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي گياه پزشكي.

1 ـ 4 ـ دفتر پايش و تحليل خطر
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي مربوط به تشخيص و شناسائي آفات و بيماري ها و فعاليت هاي آزمايشگاه­هاي مربوطه بر اساس تجزيه و تحليل آمار و گزارش هاي واصله از واحدهاي عملياتي.
تهيه و تدوين نشريات فني وتخصصي در زمينه معرفي آفات , بيماري ها و علف هاي هرز قرنطينه اي
مطالعه و بررسي به منظور، شناسايی و معرفی روش های تشخيص آفات، علف های هرز و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام آزمايشات لازم به منظور آناليز احتمال آفات و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام بررسی های آزمايشگاهی روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده از برنامه های رديابی عوامل خسارتزا و عنداللزوم پيگيری شناسايی توسط ساير مراجع علمی و تحقيقاتی ملی و بين المللی و ارايه نتايج آن به واحدهای ذيربط.
شناسايي و تهيه فهرست آفات نباتي كليه مناطق كشور.
تهيه كلكسيون آفات نباتي كشور با همكاري آزمايشگاه­هاي مناطق.
تهيه و تنظيم برنامه هاي كشت و تكثير اندام­هاي گياهي وارداتي و خزانه ها و ايستگاه­هاي انتظار.
رديابي آفات و بيماري هاي قرنطينه اي مندرج درليست آفات قرنطينه اي كشور.
پايش و رديابي نحوه گسترش عوامل قرنطينه اي وارداتي درداخل كشور.
پايش ورديابي عوامل قرنطينه اي مندرج در شرايط ورود محموله هاي وارداتي.
بازبيني ساليانه ليست آفات قرنطينه خارجي كشور.
تهيه و تنظيم طرح­هاي كاربردي مبارزه با آفات قرنطينه اي.
تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني در مورد روش­هاي تشخيص و مبارزه با آفات نباتي.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد آنها.
تشخيص و پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز جهت روزآمد نمودن اطلاعات كادر آزمايشگاه­هاي تشخيص آفات و آشنايي آنان با جديدترين روش­هاي تشخيص آفات و مقررات قرنطينه اي.
ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي به منظور انجام تحقيقات كاربردي و هدفمند توسط اين مراكز در زمينه حل مسائل مرتبط با وظايف سازمان.
ارسال پيشنهادات برنامه اي، عملياتي و بودجه اي در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مديريت طرح و برنامه به منظور تلفيق و پيگيري تصويب در مراجع ذيربط

2 ـ 4 ـ دفتر قرنطينه:
نظارت بر حسن اجراي دقيق استاندارد ها و ضوابط بين المللي در زمينه بهداشت و قرنطينه گياهي به منظور حفظ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت بين المللي محصولات و فراورده هاي كشاورزي.
مطالعه، تهیه و تدوين شرايط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گياهي به منظور واردات، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و نظارت بر حسن اجرای آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي جدیدالورود، به منظور آگاهي از ورود و ظهور آنها و انجام به موقع اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي موجود در باغات، مزارع، نهالستان­ها، گلخانه ها، اسکرین هاوسها و. .. به منظور آگاهي از آخرین محدوده پراکنش، چگونگی و نحوه انتشار و تعیین زمان انجام اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي در محموله هاي وارداتي تكثير شونده و قابل كاشت، از زمان ورود به گمرك تا زمان ورود به گلخانه هاي قرنطينه اي، نهالستان­ها و گلخانه هاي محل تكثير و توليد اين اندام­ها در داخل كشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
برنامه ريزي، سياست گذاري و پيگيري انعقاد و اجراي موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و همکاري هاي مشترک بين المللي و منطقه اي در زمينه مسايل قرنطينه و بهداشت گياهي و انجام مكاتبات رسمي بين المللي با سازمان حفظ نباتات کشور ها در راستاي رعايت مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي كليه خدمات فني قرنطينه مطابق با استانداردهاي بين المللي حفظ نباتات (ISPM)، مفاد پروتكل مونترال، سازمان فائو و قانون حفظ نباتات ج.ا.ايران، در جهت صيانت از محصولات كشاورزي و محيط زيست، كاهش خطر و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي.
مطالعه، برنامه ريزي، تدوین دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي ج.ا.ايران در كشور مبدا.
مطالعه و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي در امر صدور گواهي بهداشت گياهي برای نقل و انتقال اندام هاي گياهي تکثيرشونده، ارزشيابي بهداشتي نهالستان ها و باغات تازه تاسيس کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور بازبيني و تدوين سالانه فهرست آفات قرنطينه داخلي و خارجي، ارائه به شوراي حفظ نباتات و نهايتاً تصويب درهيئت دولت.
مطالعه، برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و بازديدهاي علمي در سطوح ستادي و ملي به منظور ارتقاء توان فني و علمي كارشناسان قرنطينه كشور.
عنداللزوم، انجام هر گونه اقدام منطبق با مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات در جهت تامين منافع ملي و امنيت غذايي كشور

3 ـ 4 ـ مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:
سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي
اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی
ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت
برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.
برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات
تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال
تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي
برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.
پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.
تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.
نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.
مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.
اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.
بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.
شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.
عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی.

5 ـ معاونت کنترل و مبارزه با آفات:
مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.
برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.
برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك.
مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.
نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.
بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.
تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.
سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.
بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي.
بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي (T.I )جهت پيش آگاهي آفات و بيماري­هاي گياهي
ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري­ها وعلف­هاي هرز.
مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك
برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرح­هاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماري­ها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.
كنترل كيفي آفت­كش هاي شيميايي،غيرشيميايي و بيولوژيك و نظارت مستمر بر آنها.
نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي (باغي،زراعي و گلخانه اي)
برنامه ريزي و نظارت بر توليد محصولات زراعي،باغي و گلخانه اي در جهت توليد محصول سالم و ارگانيك.
نياز سنجي و برنامه ريزي (براي توليد و تامين نهادهاي مورد نياز جهت كنترل آفات).

1 ـ 5 ـ دفتر پیش آگاهی وكنترل عوامل خسارت زا
مطالعه و انجام بررسي­هاي لازم به منظور تنظيم برنامه هاي شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات مختلف زراعي وباغي و گلخانه اي.
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي شبكه هاي مراقبت، سيستم هاي پيش آگاهي در راستاي برنامه هاي مبارزه تلفيقي با آفات نباتات زراعي وباغي.
مطالعه وبررسي جهت تدوين ضوابط و تهيه دستور العمل هاي فني و نظارت بر اجراي آن.
انجام بررسي­هاي­لازم به­منظورشناخت­آفات­وتحليل وضعيت آنها در محصولات و مناطق مختلف كشور.
انجام بررسي­هاي لازم به منظور تدوين و ارائه راهكارهاي كاهش ضايعات ناشي از عوامل خسارت زاي زنده و غير زنده در محصولات و مناطق مختلف كشور.
انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري; اطلاعات مربوط به تغييرات پراکنش آفات و تحليل تغييرات رفتاري رايج كشور.
مطالعه وبرنامه ريزي براي استقرار نظام جامع مديريت تلفيقي آفات.
بررسي و تدوين طرح­هاي كاربردي موردنياز ونظارت برحسن اجرا آنها.
نظارت برفعاليت هاي مناطق مختلف كشور وايجاد آمادگي لازم به منظور مقابله با بحران و مهار آفات.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي عملكرد آنها.
بررسي ونظارت برحسن اجراي روش هاي موجود كنترل آفات گياهي و روزآمد نمودن آن.
تهيه برنامه هاي آموزشي براي عوامل اجرايي بخش خصوصي در زمينه شناخت انواع آفات گياهي با همكاري مراكز آموزشي وزارت متبوع.
بررسي و تدوين برنامه مقابله و مهار عوامل خسارت زا بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات موجود در مناطق.
انجام بررسي­هاي لازم به منظور معرفی روش های كارآمد، جديد وسازگار با شاخص هاي زيست محيطي براي کنترل آفات، بيماری ها و علف های هرز گياهی در مناطق و اقليم های مختلف.
انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با آفات نباتي مزارع و باغ­ها.
برنامه ريزي درجهت حفظ وحراست پوشش­گياهي جنگل­ها ومراتع­كشور ازگزندعوامل­خسارتزاي زنده.
تهيه وتدوين دستورالعمل­هاي فني واجرايي مبارزه با آفات جنگل­ها ومراتع.
مطالعه، بررسي و برنامه ريزي در جهت شناسايي آفات و بيماري ها و علف­هاي هرز وطبقه بندي آنها بر حسب اهميت عوامل خسارت زاي كليدي در باغات و مزارع و گلخانه ها.
برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي كنترل آفات و بيماري هاي مشترك جنگل وباغات،زراعت ومراتع.

2 ـ 5 ـ دفترمديريت كنترل شیمیایی وبیولوژیک:
بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.
تدوين ضوابط و روش­هاي کنترل کيفی آزمايش هاي سموم آفت­كش­هاي (شيميايي،بيولوژيك­وفرآورده­ها وتجهيزات كنترل غيرشيميايي) و نظارت بر حسن اجراي آن.
بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.
سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.
انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.
بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها.
بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.
بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها.
برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي.
تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها.
انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.
همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.
تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي.
بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.
برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق.
مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور.
انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران
انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها.
تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط.
تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي.
برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.
تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.
تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.
زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات.
نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.
بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها.
بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)
نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور.
تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور
برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات.
هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.

3 ـ 5 ـ مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:
برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.
ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.
شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.
ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.
مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.
ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.
تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.
اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها
تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.
پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان.
بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.
شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.
دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.
همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر.

6 ـ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:
تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت سازمان با همكاري و هماهنگي معاونت­هاي سازمان در چارچوب سياست­ها و برنامه هاي بخش كشاورزي و پيگيري و دفاع از برنامه ها تا مرحله تصويب و ابلاغ.
نظارت برتهيه وتنظيم موافقت نامه اعتبارات مورد نياز سازمان درچارچوب قوانين و دستور العمل­هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب وابلاغ.
نظارت بر ابلاغ سهميه تخصيص هريك از واحدها.
نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستور العمل­هاي ابلاغ شده.
ارزشيابي طرح­ها وفعاليت­ها وتجزيه وتحليل فعاليت­ها ي انجام شده و عنداللزوم انجام اصلاحات و يا ارائه پيشنهادهاي جديد در برنامه ها وطرح­ها ي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي.
انجام مطالعات وبررسي­هاي لازم دررابطه با بهبود روش­هاي تهيه و تنظيم برنامه ها، طرح­ها و بودجه هاي سنواتي
انجام بررسي­هاي لازم در خصوص روش­ها و فرايندها و ساختار تشكيلاتي سازمان، تعيين نقاط ضعف و موانع ساختاري و پيشنهاد اصلاح آن به مراجع ذيربط
انجام مطالعات و بررسي­هاي لازم در خصوص شاخص­ها و روش­هاي بهينه سازي فعاليت­هاي سازمان.
نظارت بر تهيه، تنظيم وتدوين گزارش­ها ي عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرح­ها، پروژه ها، مشكلات و نارسايي ها جهت ارائه و انعكاس به رئيس سازمان و ساير مراجع

1 ـ 6 ـ مديريت برنامه وبودجه:
بررسي و تهيه سياست‌هاي كلان در چارچوب وظايف مصوب با مشاركت واحدهاي تابعه و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه، تنظيم و تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه‌هاي جامع توسعه بخش كشاورزي.
دريافت پيشنهادات برنامه‌اي سازمان و تلفيق آن در چارچوب برنامه‌هاي كلان وزارت متبوع.
تهيه اولويت‌هاي بودجه ساليانه سازمان براساس راهبردها و رويكردهاي وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه.
تهيه، تدوين و پيشنهاد خط‌مشي‌ها، سياست‌هاي بودجه‌اي در قالب اعتبارات ساليانه سازمان با هماهنگي و همكاري واحدهاي ستادي.
دريافت، بررسي و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادي واحدهاي سازماني براساس برنامه هاي مصوب و ارايه آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا مرحله تصويب.
برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه هاي مختلف سازمان اعم از اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، درآمدي و تسهيلات بانكي و ساير منابع اعتباري به تفكيك واحدهاي ستادي.
بررسي، تهيه و تنظيم پيش نويس موافقت نامه هاي سازمان با همكاري واحدهاي ستادي به منظور ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه دربخش حفظ نباتات به صورت ملي، منطقه­اي و استاني
فعاليت در زمينه اعمال تغييرات مورد نياز در زيربخشهاي اعتباري و برنامه اي در جهت همسو كردن طرح­ها و برنامه­ها با اهداف تعيين شده در برنامه­هاي ميان مدت و بلند مدت
پيگيري تصويب موافقت نامه ها در مراجع ذيصلاح با مشاركت ساير واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي مرتبط در وزارت متبوع.
ابلاغ موافقت‌نامه­هاي مصوب عمليات طرح‌هاي تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي ودرآمدي­به واحدها.
ابلاغ بودجه مصوب واحدهاي ستادي بر اساس برنامه هاي تعيين شده.
درخواست و اخذ تخصيص اعتبارات تملك و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از مراجع ذيربط.
تهيه جدول توزيع اعتبارات قابل تخصيص و ابلاغ آن به واحدهاي ستادي سازمان.
نظارت بر مصرف و هزينه­كرد اعتبارات ابلاغي به واحدهاي خارج ازمركز و استاني و ستادي در جهت مطابقت آنها بر برنامه­هاي مصوب ارائه شده از ساير دستگاههاي مرتبط با حفظ نباتات
بررسي و پيشنهاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي قانون بودجه سالانه (تملك هزينه و درآمد) با مشاركت واحدهاي تابعه.
تهيه و تنظيم دستور العمل‌ها و ضوابط و مقررات مورد نياز جهت جذب اعتبارات وتسهيلات بانكي مورد نياز طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مصوب سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها.
نظارت و گزارش‌گيري از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعم از (تملك دارايي هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي و تسهيلات بانكي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي استاني
نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و براساس شاخص‌هاي عملياتي در قالب بودجه ساليانه سازمان.
شناسايي منابع تامين اعتبار جديد، مرتبط با وظايف سازمان

2 ـ 6 ـ دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:
سياستگذاري وبرنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آنها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان حفظ نباتات و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.
مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات سازمان.
برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.
تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي به منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك بااستناد به دستورالعمل ها و آيين نامه ها.
برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذدرسازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.
سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه سازمان به شبكه هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.
برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارايه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي، دادن آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت برعملكرد آنها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.
برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي وبررسي ميزان اثر بخشي آنها.
بررسی ومهندسی مجدد مأموریت ها ووظایف و فرآيندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش ها ارايه خدمات با رعايت مفاد ماده24 قانون مديريت خدمات كشوري.
بررسي وتدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.
تعيين وانجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان در خصوص ايجاد و حذف واحدهاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور.
برنامه ريزي وپيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.
برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.
نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها وفعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها و سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.
مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.
مطالعه و برنامه ريزي و پايش مستمر به منظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات.

3 ـ 6 ـ مدیریت امور مالی و ذیحسابی:
اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور
نگهداري و تنظيم حساب­ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط
تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط
نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور
حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور
نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها
نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه
تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن
تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظفين
معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان
همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمان­هاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله
افتتاح حساب­هاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب­هاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه
همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه
انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملي به­سازمانهاي تابعه و وابسته مطابق ضوابط وتخصيص اعتبار اعلام شده
تهيه گزارشات عملكرد جهت بخش برنامه ريزي وبودجه به منظور پيش بيني و تنظيم بودجه ساليانه
اعمال نظارت بر نحوه هزينه كرد واحدهاي اجرايي اداري و پشتيباني از حيث تطبيق با قوانين ساليانه و دائمي

4 ـ 6 ـ مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی:
پيش‌بيني و برنامه‌ريزي به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوط.
اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امور اداري و نظارت بر حسن اجراي آنها.
انجام امور كارگزيني شاغلين سازمان شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات، اجراي طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل با همكاري واحدهاي سازماني واجرای نظام ارزشیابی کارکنان سازمان.
ارايه خدمات اداري و رفاهی به كاركنان ستاد سازمان شامل شاغلین رسمی، قراردادی، پیمانی و خرید خدمت و بازنشستگان.
مدیریت سرويس­هاي خدمات عمومي شامل: نقليه و ترابري، تاسيسات، مخابرات، نظافت عمومي، پذيرايي، امور آبدارخانه‌ها، امور انبارداري، نگهداري و مديريت فضاي سبز ستاد سازمان.
پيش بيني، برآورد و تاًمين نيازهاي سازمان در زمينه وسائل و ملزومات مصرفي وغير مصرفي، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

 


هدف و وظايف اساسي سازمان حفظ نباتات


الف) اهداف اساسی سازمان:
حفظ كشور از ورود، استقرار و پراكنش آفات و بيماريهاي قرنطينه­اي با اتخاذ تدابير و خط­مشي هاي مناسب.
حفاظت از توليد ات گياهي در مزارع، گلخانه ها ومراكز توليد و انبارها ازگزند آفات و بيماري­ها و علفهاي هرز
ب) وظایف اساسی سازمان:
تعيين سياست ها وخط مشي هاي سازمان حفظ نباتات درچارچوب استراتژي ها و سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي
برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت بر عمليات پيشگيري و مهار آفات
برنامه ريزي به منظور كاهش ضايعات ناشي از خسارت آفات بر محصـــولات كشاورزي و فرآورده هاي آنها.
برنامه ريزي به منظور حمايت و حفاظت از پوشش گياهي جنگلها ومراتع از طريق مهار عوامل خسارتزاي زنده
مشاركت، همكاري و هماهنگي با ساير ارگانهاي ذيربط به منظور تأمين وحفظ بهداشت و سلامت محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي.
برنامه ريزي و مبارزه با آفات عمومي و قرنطينه اي و مشاركت در مبارزه با آفات همگاني.
تدوين دستور العمل مهار آفات خصوصي در چارچوب خط ومشي هاي كلي سازمان حفظ نباتات و تلاش در جهت ترويج و نيز نظارت برحسن اجراي آنها.
مطالعه و بررسي جايگاه و اهميت هر يك از روشهاي، زراعي، مكانيكي، فيزيكي، شيميايي و بيـولوژيك در كنترل هر يك از آفات مهم در قالب مديريت تلفيقي.
مطالعه و برنامه ريزي و گسترش روش ها و شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي به منظور مقابله و مهار مؤثرتر و به موقع آفات
مطالعه و برنامه ريزي به منظور مهار آفات مزارع، باغها، جنگل ها و مراتع با توسعه وگسترش روش هاي غير شيميايي و كاربرد مواد وعوامل بيولوژيك و استفاده بهينه از سموم شيميايي با رعايت اصول و مباني زيست محيطي.
هدايت برنامه هاي كنترل آفات نباتي با استفاده علمي و موزون از كليه روش هاي توصيه شده با رويكرد مديريت تلفيقي آفات (I.P.M‌‌‌‌‌)
مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين شاخص هاي كنترل كيفيت سموم به منظور ثبت سموم كم خطر و اختصاصي، حذف سموم پر خطر و وسيع الطيف از ليست سموم مجاز كشور.
نظارت دقيق بر واردات، توليد و فرموله كردن، توزيع، فروش ومصرف و صادرات سموم آفت كش­ها.
مطالعه وبررسي مستمر به منظور ثبت سموم جديد و حذف سموم پرخطر از فهرست سموم مجاز كشور.
انتشار ساليانه فهرست سموم مجاز كشور.
نظارت مستمر بر كنترل كيفي سموم آفت كش­هاي مجاز از طريق روش­هاي آزمايشگاهي و مزرعه­اي.
نظارت كامل برفعاليت كارخانه هاي توليد كننده تكنيكال سموم (ماده مؤثره سموم) كارخانه هاي فرموله كننده سموم وفروشگاه هاي مجاز سموم آفت كش، آ‍ز مايشگاه­هاي گياه­پزشكي وشركت­ها وموسسات دفع آفات نباتي.
تحليل و ارزيابي خطر آفات قرنطينه اي.
مشاركت فعال در اجراء مفاد پروتكل ايمني زيستي در چارچوب وظايف سازمان حفظ نباتات.
نظارت وتدبير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي جلو گيري از انتشار و انتقال آفات.
برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در اقدامات مشترك و مؤثر ملي، منطقه اي و بين المللي براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات نباتي و فرآورده هاي گياهي و باغي به مناطق عاري از آلودگي.
توسعه وتقويت پست­هاي قرنطينه گياهي و آزمايشگاه­هاي مرجع بويژه در مبادي ورودي وخروجي.
نظارت بر چگونگي انجام مراحل توليد گياهان تراريختــه از مرحله كلو نينگ تا بررسي هاي گلخانه اي و مزرعه اي محصول وهمكاري لازم در بررسي وتحليل خطرات احتمالي اين گياهان از جنبه هاي وظايف مرتبط با سازمان.
انجام مطالعات وبررسي هاي لازم به منظور رديابي عوامل خسارت زاي قرنطينه اي وتعيين روش­هاي مهار آنها مطابق با آخرين يافته هاي علمي جهان ونظارت بر حسن اجراء آنها
مطالعه، بررسي وجمع آوري اطلاعات مربوط به پراكنش آفات وبيماري­هاي گياهي رايج كشور.
مشاركت در تعيين پراكندگي آفات، تشخيص وتعيين نقشه مناطق عاري از آلودگي به آفات مهم واساسي در مناطق مختلف كشور.
نظارت برحسن اجراي دستورالعمل¬هاي فني و استانداردهاي بين المللي بهداشت نباتي محصولات كشاورزي وفرآورده هاي گياهي و اندام هاي تكثير شونده گياهي
همكاري باسازمان¬هاي تخصصـــــي بين المللي مرتبط با وظايف سازمان حفظ نباتات ونيز حضور فعال در
معاهده ها وپروتكلهاي بين المللي ذيربط از جمله: (I.P.P.C)، (S.W.A.C)، (D.L.C.C)، (P.O.P.S) وكنوانسيون بين المللي رتردام (P.I.C)، كنوانسيون بين المللي وين، پروتكل مونترال و.....
فراهم آوردن موجبات هماهنگي فعاليت­هاي واحدهاي حفظ نباتات و قرنطينه گياهي مستقر در استان­ها در چارچوب برنامه هاي تعيين شده از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان­ها.
تدوين، تاليف و انتشار كتب و جزوات آموزشي ترويجي شيوه هاي مبارزه با آفات عمومي وهمگاني.
توانمند سازي بهربرداران و نهادهاي غير دولتي در امر كنترل آفات و بيماري­هاي گياهي و علف­هاي هرز.
اجراي مصوبات شوراي حفظ نباتات.
فراهم نمودن دبيرخانه هئيت نظارت بر سموم ومديريت هئيت نظارت بر سموم و اجراي مصوبات آن.

شرح وظایف واحدهای سازمانی:
1 ـ مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی:
برنامه ريزي و هدايت امور مربوط به حوزه رياست
پيگيري مكاتبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مسئولين كشوري واعلام پاسخ به آنها
همكاري و هماهنگي درون سازماني و برون سازماني در راستاي برنامه ها و اهداف سازماني
بوجود آوردن ارتباط مناسب بين ارباب رجوع با كارمندان و مديران سازمان
همكاري و هماهنگي با دانشگاه ها،موسسات آموزشي و تحقيقاتي در امور حفظ نباتات
پاسخگويي و پيگيري جدي از مشكلات و درخواست هاي ارباب رجوع از طريق فرم نظر سنجي
برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم براي ماموريت هاي مديران سازمان به استان ها
تدوین سیاست­ها واجرای برنامه های اطلاع رسانی به شیوه های متناسب ازجمله برگزاری اجلاس­ها، سمینارها، همایش­های علمی وکنگره های داخلی و نمایشگاه­های داخلی، منطقه ای وبین المللی.
هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها خبرگزاری ها وسایر مراجع ذیربط وارائه اخبار ورویدادهای علمی سازمان به منظور اطلاع رسانی به شيوه مكتوب و الكترونيك.
تهيه و ارسال گزارش رخداد بيماري ها و عملكرد پروژه هاي مشترك به سازمان هاي بين المللي، منطقه اي و انجام امور مربوطه.
ایجاد وتحکیم ارتباطات بین المللی از طریق روابط متقابل با سازمان های تخصصی هدف در سطح بین المللی خارج از کشور.
پیگیری امور مربوط به ارتباطات بین المللی مدیران وکارکنان در اعزام های خارج از کشور وانجام تشریفات لازم جهت بازدید های متقابل بین المللی.

2 ـ دفتر حقوقي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات:
ارتباط با مراجع قضايی کشور واقامه وطرح وپاسخ به دعاوی له علیه سازمان وتهیه لوایح در کلیه امور اعم از حقوقی وجزایی
بررسی واظهار نظر در مورد ابعاد حقوقی قراردادها، توافقنامه ها واستعلام های حقوقی مرتبط.
بازرسی ادواری وبررسی وپاسخگویی به شکایات وتذکرات وپیگیری­ها تا اخذ نتیجه نهایی.
کلیه اقدامات لازم به منظور انتظام بخشی قوانین ومقررات حقوقی در حیطه وظایف سازمان.
نظارت وارزیابی عملکرد فعالیت­های انجام شده توسط مدیران ستادی واستانی سازمان وتجزیه وتحلیل وارائه گزارش­های لازم به ریاست سازمان.
انجام بازرسي هاي ادواري و موردي از كليه واحدهاي سازمان در جهت حصول اطمينان از اجراي قوانين و مقررات مربوطه و تهيه گزارش­هاي لازم دراين زمينه.
بررسي و اظهارنظر در خصوص پيش نويس آيين نامه ها، طرح ها، دستورالعمل ها، بخش نامه هاو لوايح مرتبط با سازمان حفظ نباتات.
همكاري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات سازمان حفظ نباتات.
انجام بازرسي دوره اي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش عملكرد اقدام كنندگان مطابق با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي سازمان، كشف مفاسد اداري و تهيه گزارش هاي لازم

3 ـ شرح وظایف مديريت حراست:
پياده سازي و اجراي خط مشي ها و دستورالعمل هاي امنيتي-اطلاعاتي ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات،سازمان حراست كشور و اداره كل حراست وزارت جهاد كشاورزي در حوزه هاي وظيفه اي حراست شامل: حفاظت پرسنلي-حفاظت و امور ايمني- بررسي و اطلاع رساني و جمع آوري اطلاعات با لحاظ نمودن وظايف فني –تخصصي سازمان حفظ نباتات كشور و ادارات تابعه.
آسيب شناسي مجموعه مديريت هاي تابعه ي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور رفع تهديدها و حسن استفاده از فرصت هاو ارايه راهكارهاي مناسب در دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تمامي مديران و مراجع ذيصلاح.
بررسي و تعيين خط مشي ها و سياست هاي راهبردي و عملياتي حراست سازمان حفظ نباتات كشور وتدوين و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه و هدايت امور در چارچوب قوانين و مقررات در راستاي نيل به اهداف خرد وكلان سازمان و ايجاد هماهنگي ميان مديران در تمامي سطوح سازماني و هدايت و راهبري و كنترل آنها در زمينه وظايف محوله.
پاسخگويي در قبال رياست سازمان و اداره كل حراست وزارت متبوع به منظور ارايه اطلاعات و اجراي دستورالعمل ها و بخش نامه ها وتعامل وارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به رياست سازمان و مديران مجموعه حفظ نباتات كشور
برنامه ريزي، هدايت،سازماندهي و نظارت بر انجام فعاليت هاي واحدها و نيروهاي تحت سرپرستي به منظور حسن اجراي امور محوله.
تقسيم كار و تفكيك وظايف فني و حراستي بين نيروهاي تحت سرپرستي و بررسي و امضاء تمامي اسناد، اوراق و نامه هاي صادره.
پاسخگويي به استعلام هاي واحدهاي ديگر سازمان.
پيگيري مشكلات تهيه و تأمين امكانات، نيروهاي انساني و ملزومات اداري مديريت حراست.
شركت در كميسيون ها جهت هماهنگي براي تبادل نظر و برنامه ريزي و سياست­گذاري و حفظ ارتباط مستمر كاري با وزارت اطلاعات و اداره كل حراست سازمان ها و شركت ها درگردهمايي ها جهت اخذ رهنمود وبرطرف نمودن مشكلات اجرايي.
طبقه بندي اماكن و حفاظت از آنها به منظور جلوگيري از هر گونه نفوذ، اخلال نظم و خراب كاري و انجام اقدامات و پيش بيني هاي لازم جهت جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي.
كنترل صحت درجه بندي اسناد محرمانه بر حسب اهميت وميزان لطماتي كه از افشاي آنها بر مصالح و امنيت كشور وارد مي آيد و ايجاد دبيرخانه محرمانه به منظور دريافت و ثبت و صدور نامه هاي محرمانه، كشف رمز، اخذ دورنويس و پست هاي الكترونيكي محرمانه.

4 ـ معاونت قرنطينه وبهداشت گياهي:
نظارت برنواحي عاري از آفات و يا با شيوع كم آفت و حفاظت و تأمين بهداشت و سلامت از مناطق در معرض خطر.
انجام اقدامات لازم به منظور نظارت و اتخاذ تدابير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر جلوگيري از اشاعة آفات وفرآورده هاي گياهي از مناطق تحت كشت (زمين، مزارع كشاورزي، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه ها، لابراتورها و...)كارگاه هاي بسته بندي، ظروف، شيء يا ماده وهر ارگانيسم ديگر، همچنين محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي موجود در انبارها يا درحال حمل با هدف: گزارش دهي وقوع، شيوع وگسترش آفات، كنترل آفات و...
نظارت بر اقلام مشمول مقررات درحال حركت در ترافيك بين المللي درحد برخوردار شدن از شرايط بهداشت گياهي.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت برمناطق درمعرض خطرو شناسائي، نگهداري و مناطق عاري از آفت و مناطق ميزان با شيوع كم آفت.
نظارت بر اقدامات بهداشت گياهي براي آفات قرنطينه اي و آفات غيرقرنطينه اي به منظور رعايت استانداردهاي بين المللي.
انجام اقدامات بهداشت گياهي براي كاهش تداخل با تجارت بين المللي گياهان و فرآورده هاي گياهي.
نظارت برصدور مجوز هاي ترخيص محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي از گمركات كشور.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر ممنوعيت ورود هرگونه خاك زراعتي، گلداني، خاك رس و شن به تنهايي و يا همراه با اندام هاي تكثيري گياهي به منظور جلوگيري از ورود آفات موجود در خاك مانند لارو حشرات، حلزون­ها، نماتدها، قارچ­ها، باكتري­ها و غيره.
نظارت بر صدور مجوز براي مراكز فروش دفع آفات و جلوگيري از ادامه فعاليت موسسات و شركت هاي فاقد پروانه از طريق مراجع قانوني.
انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر معدوم كردن نباتات و يا بذور وارداتي داراي مجوز كه در مدت رشد و نمو گياهي آلوده به آفات و امراض قرنطينه اي تشخيص داده مي شوند.
نظارت بر دستورالعمل هاي بهداشتي و فني در مورد مبارزه با آفات و بيماري­هاي گياهي براي موسسات بخش خصوصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به امر كشت، توليد و نگاهداري محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي مبادرت مي كنند.
انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد هماهنگی بين واحدهای تابعه در خصوص انجام بررسی های علمی، كسب نتايج و اعلام به واحدهاي عملياتي.
نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به واحدهاي ذيربط، به منظورارزيابي نتايج و سنجش كمي و كيفي پيشرفت ها يا ركود حاصله در اجراي طرح ها و برنامه هاوانجام مطلوب ترين روش.
نظارت بر برنامه ها و طرح هاي مربوط به تشخيص آفات و فعاليت هاي آزمايشگاه هاي مركز و مناطق.
نظارت بر آزمايشگاه هاي خصوصي گياه پزشكي.

1 ـ 4 ـ دفتر پايش و تحليل خطر
تهيه وتنظيم طرح­ها و برنامه هاي مربوط به تشخيص و شناسائي آفات و بيماري ها و فعاليت هاي آزمايشگاه­هاي مربوطه بر اساس تجزيه و تحليل آمار و گزارش هاي واصله از واحدهاي عملياتي.
تهيه و تدوين نشريات فني وتخصصي در زمينه معرفي آفات , بيماري ها و علف هاي هرز قرنطينه اي
مطالعه و بررسي به منظور، شناسايی و معرفی روش های تشخيص آفات، علف های هرز و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام آزمايشات لازم به منظور آناليز احتمال آفات و بيماري هاي گياهي و قرنطينه اي.
انجام بررسی های آزمايشگاهی روی محموله های وارداتی و نمونه های جمع آوری شده از برنامه های رديابی عوامل خسارتزا و عنداللزوم پيگيری شناسايی توسط ساير مراجع علمی و تحقيقاتی ملی و بين المللی و ارايه نتايج آن به واحدهای ذيربط.
شناسايي و تهيه فهرست آفات نباتي كليه مناطق كشور.
تهيه كلكسيون آفات نباتي كشور با همكاري آزمايشگاه­هاي مناطق.
تهيه و تنظيم برنامه هاي كشت و تكثير اندام­هاي گياهي وارداتي و خزانه ها و ايستگاه­هاي انتظار.
رديابي آفات و بيماري هاي قرنطينه اي مندرج درليست آفات قرنطينه اي كشور.
پايش و رديابي نحوه گسترش عوامل قرنطينه اي وارداتي درداخل كشور.
پايش ورديابي عوامل قرنطينه اي مندرج در شرايط ورود محموله هاي وارداتي.
بازبيني ساليانه ليست آفات قرنطينه خارجي كشور.
تهيه و تنظيم طرح­هاي كاربردي مبارزه با آفات قرنطينه اي.
تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني در مورد روش­هاي تشخيص و مبارزه با آفات نباتي.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد آنها.
تشخيص و پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز جهت روزآمد نمودن اطلاعات كادر آزمايشگاه­هاي تشخيص آفات و آشنايي آنان با جديدترين روش­هاي تشخيص آفات و مقررات قرنطينه اي.
ايجاد ارتباط با موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي به منظور انجام تحقيقات كاربردي و هدفمند توسط اين مراكز در زمينه حل مسائل مرتبط با وظايف سازمان.
ارسال پيشنهادات برنامه اي، عملياتي و بودجه اي در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مديريت طرح و برنامه به منظور تلفيق و پيگيري تصويب در مراجع ذيربط

2 ـ 4 ـ دفتر قرنطينه:
نظارت بر حسن اجراي دقيق استاندارد ها و ضوابط بين المللي در زمينه بهداشت و قرنطينه گياهي به منظور حفظ جايگاه جمهوري اسلامي ايران در عرصه تجارت بين المللي محصولات و فراورده هاي كشاورزي.
مطالعه، تهیه و تدوين شرايط قرنطینه ای و ضوابط بهداشت گياهي به منظور واردات، ترانزيت، صادرات و صادرات مجدد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و نظارت بر حسن اجرای آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي جدیدالورود، به منظور آگاهي از ورود و ظهور آنها و انجام به موقع اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي موجود در باغات، مزارع، نهالستان­ها، گلخانه ها، اسکرین هاوسها و. .. به منظور آگاهي از آخرین محدوده پراکنش، چگونگی و نحوه انتشار و تعیین زمان انجام اقدامات قانوني لازم جهت ريشه كني و يا كنترل آنها و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، بررسي و تدوين دستورالعمل پايش و رديابي آفات و بيماري­هاي قرنطينه اي در محموله هاي وارداتي تكثير شونده و قابل كاشت، از زمان ورود به گمرك تا زمان ورود به گلخانه هاي قرنطينه اي، نهالستان­ها و گلخانه هاي محل تكثير و توليد اين اندام­ها در داخل كشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
برنامه ريزي، سياست گذاري و پيگيري انعقاد و اجراي موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها و همکاري هاي مشترک بين المللي و منطقه اي در زمينه مسايل قرنطينه و بهداشت گياهي و انجام مكاتبات رسمي بين المللي با سازمان حفظ نباتات کشور ها در راستاي رعايت مفاد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي كليه خدمات فني قرنطينه مطابق با استانداردهاي بين المللي حفظ نباتات (ISPM)، مفاد پروتكل مونترال، سازمان فائو و قانون حفظ نباتات ج.ا.ايران، در جهت صيانت از محصولات كشاورزي و محيط زيست، كاهش خطر و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي.
مطالعه، برنامه ريزي، تدوین دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي ج.ا.ايران در كشور مبدا.
مطالعه و تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي در امر صدور گواهي بهداشت گياهي برای نقل و انتقال اندام هاي گياهي تکثيرشونده، ارزشيابي بهداشتي نهالستان ها و باغات تازه تاسيس کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
مطالعه، برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور بازبيني و تدوين سالانه فهرست آفات قرنطينه داخلي و خارجي، ارائه به شوراي حفظ نباتات و نهايتاً تصويب درهيئت دولت.
مطالعه، برنامه ريزي، سياست گذاري و اجراي دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و بازديدهاي علمي در سطوح ستادي و ملي به منظور ارتقاء توان فني و علمي كارشناسان قرنطينه كشور.
عنداللزوم، انجام هر گونه اقدام منطبق با مفاد عهد نامه بين المللي حفظ نباتات در جهت تامين منافع ملي و امنيت غذايي كشور

3 ـ 4 ـ مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:
سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي
اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی
ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت
برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.
برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات
تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال
تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي
برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.
پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.
تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.
نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.
مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.
اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.
بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.
شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.
عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی.

5 ـ معاونت کنترل و مبارزه با آفات:
مطالعه، سياست گذاري، ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.
برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.
برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك.
مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.
نظارت بر حسن اجراء برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملكرد برنامه ها.
بررسي طرح ها و پيشنهادات رسيده از مناطق و تدوين طرح هاي كاربردي موردنياز و نظارت بر حسن اجراي آنها.
تدوين ضوابط نظارت بر عملكردآزمايشگاه هاي سموم از نظر ميزان انطباق با استانداردهاي ملي و فني.
سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.
بررسي و معرفي فناوري و پيشرفت هاي جديد علمي در زمينه كاربرد ادوات سمپاشي.
بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي (T.I )جهت پيش آگاهي آفات و بيماري­هاي گياهي
ايجاد شبكه اطلاعاتي بين استاني و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماري­ها وعلف­هاي هرز.
مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت برتوليد وكاربرد مواد وعوامل بيولوژيك
برنامه ريزي و نظارت بر انجام طرح­هاي تحقيقي، اجرائي در زمينه مبارزه با آفات و بيماري­ها و كارايي روش ها وكاربرد عوامل برنامه ريزي و نظارت برمديريت مبارزه با آفات خصوصي و ارائه دستورالعمل هاي مبارزه وارزيابي نتايج حاصله به منظور بهبود روش ها وارتقاء كارايي آنها.
كنترل كيفي آفت­كش هاي شيميايي،غيرشيميايي و بيولوژيك و نظارت مستمر بر آنها.
نظارت بر فرآيند توليد محصولات كشاورزي (باغي،زراعي و گلخانه اي)
برنامه ريزي و نظارت بر توليد محصولات زراعي،باغي و گلخانه اي در جهت توليد محصول سالم و ارگانيك.
نياز سنجي و برنامه ريزي (براي توليد و تامين نهادهاي مورد نياز جهت كنترل آفات).

1 ـ 5 ـ دفتر پیش آگاهی وكنترل عوامل خسارت زا
مطالعه و انجام بررسي­هاي لازم به منظور تنظيم برنامه هاي شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات مختلف زراعي وباغي و گلخانه اي.
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي شبكه هاي مراقبت، سيستم هاي پيش آگاهي در راستاي برنامه هاي مبارزه تلفيقي با آفات نباتات زراعي وباغي.
مطالعه وبررسي جهت تدوين ضوابط و تهيه دستور العمل هاي فني و نظارت بر اجراي آن.
انجام بررسي­هاي­لازم به­منظورشناخت­آفات­وتحليل وضعيت آنها در محصولات و مناطق مختلف كشور.
انجام بررسي­هاي لازم به منظور تدوين و ارائه راهكارهاي كاهش ضايعات ناشي از عوامل خسارت زاي زنده و غير زنده در محصولات و مناطق مختلف كشور.
انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري; اطلاعات مربوط به تغييرات پراکنش آفات و تحليل تغييرات رفتاري رايج كشور.
مطالعه وبرنامه ريزي براي استقرار نظام جامع مديريت تلفيقي آفات.
بررسي و تدوين طرح­هاي كاربردي موردنياز ونظارت برحسن اجرا آنها.
نظارت برفعاليت هاي مناطق مختلف كشور وايجاد آمادگي لازم به منظور مقابله با بحران و مهار آفات.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي عملكرد آنها.
بررسي ونظارت برحسن اجراي روش هاي موجود كنترل آفات گياهي و روزآمد نمودن آن.
تهيه برنامه هاي آموزشي براي عوامل اجرايي بخش خصوصي در زمينه شناخت انواع آفات گياهي با همكاري مراكز آموزشي وزارت متبوع.
بررسي و تدوين برنامه مقابله و مهار عوامل خسارت زا بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات موجود در مناطق.
انجام بررسي­هاي لازم به منظور معرفی روش های كارآمد، جديد وسازگار با شاخص هاي زيست محيطي براي کنترل آفات، بيماری ها و علف های هرز گياهی در مناطق و اقليم های مختلف.
انجام اقدامات لازم به منظور مقابله با آفات نباتي مزارع و باغ­ها.
برنامه ريزي درجهت حفظ وحراست پوشش­گياهي جنگل­ها ومراتع­كشور ازگزندعوامل­خسارتزاي زنده.
تهيه وتدوين دستورالعمل­هاي فني واجرايي مبارزه با آفات جنگل­ها ومراتع.
مطالعه، بررسي و برنامه ريزي در جهت شناسايي آفات و بيماري ها و علف­هاي هرز وطبقه بندي آنها بر حسب اهميت عوامل خسارت زاي كليدي در باغات و مزارع و گلخانه ها.
برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي كنترل آفات و بيماري هاي مشترك جنگل وباغات،زراعت ومراتع.

2 ـ 5 ـ دفترمديريت كنترل شیمیایی وبیولوژیک:
بررسي و اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها توسط هيئت نظارت بر سموم بر اساس موازين بهداشتي، توكسيكولوژي و زيست محيطي.
تدوين ضوابط و روش­هاي کنترل کيفی آزمايش هاي سموم آفت­كش­هاي (شيميايي،بيولوژيك­وفرآورده­ها وتجهيزات كنترل غيرشيميايي) و نظارت بر حسن اجراي آن.
بررسي وصدور مجوز ساخت، واردات وتوليد وتوزيع کليه ي سموم وترکيبات شيميائي عوامل كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي كه در دفع آفات نباتي به كار مي رود.
سياست گذاري،‌برنامه ريزي و پيش بيني نياز كشور به آفت كش ها وامكانات مبارزه عليه عوامل خسارت زا.
انجام آزمايشات كاربردي لازم براي آفت كش هاي توليدي داخلي و وارداتي جهت بررسي و ارزيابي كارآيي آفت كش ها.
بررسي و صدور پروانه و نظارت فني بر عملكرد سازندگان، وارد كنندگان، فرموله كنندگان و بسته بندي كنندگان آفت كش ها.
بررسي وجمع آوري اطلاعات لازم براي ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت كش ها پر خطر و تجديد نظر درفهرست سموم مجاز و مورد مصرف كشور و انتشار آن پس از تصويب هيئت نظارت برسموم.
بررسي وتدوين مشخصات و استانداردها ودستورالعمل هاي علمي و فني لازم درحوزه آفت­كش­ها و ساير مواد و عوامل كنترل كننده آفات گياهي مورد استفاده دركشور با بهره گيري از منابع و مراجع معتبرعلمي وتخصصي داخلي و بين المللي ونظارت برحسن اجراي آنها.
برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت فني برتوليد، ورود، ساخت، توزيع و مصرف آفت كش ها و سايرمواد دفع آفات گياهي.
تدوين ونظارت براجراي طرح­هاي كاربردي آفت كش ها و روش هاي سمپاشي وارزيابي عملكرد آنها.
انجام آزمايش هاي كنترل كيفي آفت كش هاي توليد داخلي و وارداتي توسط آزمايشگاه مرجع سموم و بيولوژيك سازمان حفظ نباتات و نظارت بر كار آزمايشگاه هاي كارخانجات آفت كش ها و آزمايشگاه هاي همكار.
همكاري در جمع آوري اطلاعات، تصميم گيري ها و شركت در جلسات داخلي و بين المللي و اجراي مصوبات و مفاد كنوانسيون هاي بين المللي ذيربط.
تهيه وتنظيم و انتشار مقالات، بروشورها و دستورالعمل­هاي فني واجرايي در زمينة كاربرد صحيح آفت كش ها با مد نظر قرار دادن شاخص هاي زيست محيطي.
بررسي وجمع آوري اطلاعات عملكردي آفت كش ها و تنظيم گزارش­هاي لازم جهت ارائه به هيئت نظارت بر آفت­كش ها به منظور تصميم گيري پيرامون ثبت آفت كش ها جديد، حذف آفت­كش­هاي پرخطرو سايرمسائل فني مربوط به آفت كش ها.
برنامه ريزي و تعيين انواع سمپاش­هاي مناسب در مبارزه هاي شيميايي و غير شيميايي(آفت كش هاي ميكروبي، گياه پايه، معدني و. ..) براساس آخرين تكنيك هاي جديد و با در نظر گرفتن شرايط كشور و نيازهاي مناطق.
مطالعه و بررسي در زمينه كارايي روش ها وتكنيك­هاي مختلف سمپاشي به منظور تعيين ومعرفي روش­هاي پيشرفته سمپاشي زميني و هوايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در داخل وخارج از كشور.
انجام بررسي­ها و برنامه ريزي لازم به منظور انتقال اطلاعات و تكنيك­هاي سمپاشي به كارشناسان و دست اندر كاران مبارزه با آفات وبيماري­ها ي گياهي در سطح كشور با تشكيل كلاس­هاي آموزشي تئوري و عملي وارائه راه­هاي نحوه انتقال اطلاعات به كشاورزان وباغداران
انجام بررسي­هاي لازم جهت تهيه دستور العمل هاي علمي و عملي مربوط به تكنيك­هاي سمپاشي و دستور العمل­هاي نحوه استفاده، تعمير و نگهداري سمپاش­ها.
تهيه و تدوين مشخصات فني وكاربردي سمپاش­ها و استاندارد سازي آنها با همكاري مؤسسات وارگان­هاي ذيربط.
تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي ودوره هاي باز آموزي عملي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر آن درچارچوب سياست هاي ابلاغي.
برنامه ريزي و تدوين طرح هاي كاربردي و روش­هاي مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي بر مبناي برنامه هاي مديريت مبارزه تلفيقي با آفات و سياست كاهش مبارزه شيميايي و مصرف سموم در جهت توسعه پايدار و حفظ محيط زيست و نظارت برحسن اجراي آنها.
تهيه و تدوين برنامه سالانه مبارزه بيولوژيك و غيرشيميايي بر اساس تحقيقات انجام شده و امكانات و شرايط موجود در مناطق.
تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي فني و اجرايي براي پرورش، توليد انبوه، رهاسازي و كاربرد عوامل زنده كنترل كننده آفات.
زمينه سازي توسعه كاربرد روش­هاي كنترل بيولوژيك وغير شيميايي در امـــــر مبارزه با آفات.
نظارت برحسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مبارزه بيولوژيك وكنترل كيفيت روشها، توليدات بيولوژيك مورد مصرف در مبارزه با آفات وارزيابي عملكرد برنامه ها.
بررسي و مطالعه و تنظيم فهرست عوامل زنده و غير زنده مبارزه با آفات وارزيابي كارايي هر يك از آنها.
بررسي و مطالعه مقالات و كتب علمي و تخصصي داخلي و خارجي به منظور آشنايي با جديدترين يافته ها در حوزه آفت­كش ها ( شيميايي، بيولوژيك و غير شيميايي)
نظارت برحسن انجام مبارزه هاي غير شيميايي و بيولوژيك وارزيابي عملكرد آنها دراستانهاي كشور.
تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت­هاي انجام شده مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي در كشور
برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و بين المللي مورد نياز براي ارتقاء دانش كاركنان فني در زمينه كنترل بيولوژيك، غير شيميائي و شيميايي آفات.
هماهنگي و مشاركت با واحدهاي ذيربط در راستاي افزايش توليد وعرضه محصول سالم و ارگانيك در كشور.

3 ـ 5 ـ مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:
برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.
ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.
شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.
ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.
مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.
ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.
نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.
تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.
اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها
تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.
پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان.
بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.
شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.
دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.
همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر.

6 ـ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی:
تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت سازمان با همكاري و هماهنگي معاونت­هاي سازمان در چارچوب سياست­ها و برنامه هاي بخش كشاورزي و پيگيري و دفاع از برنامه ها تا مرحله تصويب و ابلاغ.
نظارت برتهيه وتنظيم موافقت نامه اعتبارات مورد نياز سازمان درچارچوب قوانين و دستور العمل­هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب وابلاغ.
نظارت بر ابلاغ سهميه تخصيص هريك از واحدها.
نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستور العمل­هاي ابلاغ شده.
ارزشيابي طرح­ها وفعاليت­ها وتجزيه وتحليل فعاليت­ها ي انجام شده و عنداللزوم انجام اصلاحات و يا ارائه پيشنهادهاي جديد در برنامه ها وطرح­ها ي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي.
انجام مطالعات وبررسي­هاي لازم دررابطه با بهبود روش­هاي تهيه و تنظيم برنامه ها، طرح­ها و بودجه هاي سنواتي
انجام بررسي­هاي لازم در خصوص روش­ها و فرايندها و ساختار تشكيلاتي سازمان، تعيين نقاط ضعف و موانع ساختاري و پيشنهاد اصلاح آن به مراجع ذيربط
انجام مطالعات و بررسي­هاي لازم در خصوص شاخص­ها و روش­هاي بهينه سازي فعاليت­هاي سازمان.
نظارت بر تهيه، تنظيم وتدوين گزارش­ها ي عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرح­ها، پروژه ها، مشكلات و نارسايي ها جهت ارائه و انعكاس به رئيس سازمان و ساير مراجع

1 ـ 6 ـ مديريت برنامه وبودجه:
بررسي و تهيه سياست‌هاي كلان در چارچوب وظايف مصوب با مشاركت واحدهاي تابعه و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه، تنظيم و تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه‌هاي جامع توسعه بخش كشاورزي.
دريافت پيشنهادات برنامه‌اي سازمان و تلفيق آن در چارچوب برنامه‌هاي كلان وزارت متبوع.
تهيه اولويت‌هاي بودجه ساليانه سازمان براساس راهبردها و رويكردهاي وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه.
تهيه، تدوين و پيشنهاد خط‌مشي‌ها، سياست‌هاي بودجه‌اي در قالب اعتبارات ساليانه سازمان با هماهنگي و همكاري واحدهاي ستادي.
دريافت، بررسي و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادي واحدهاي سازماني براساس برنامه هاي مصوب و ارايه آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا مرحله تصويب.
برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه هاي مختلف سازمان اعم از اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، درآمدي و تسهيلات بانكي و ساير منابع اعتباري به تفكيك واحدهاي ستادي.
بررسي، تهيه و تنظيم پيش نويس موافقت نامه هاي سازمان با همكاري واحدهاي ستادي به منظور ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه دربخش حفظ نباتات به صورت ملي، منطقه­اي و استاني
فعاليت در زمينه اعمال تغييرات مورد نياز در زيربخشهاي اعتباري و برنامه اي در جهت همسو كردن طرح­ها و برنامه­ها با اهداف تعيين شده در برنامه­هاي ميان مدت و بلند مدت
پيگيري تصويب موافقت نامه ها در مراجع ذيصلاح با مشاركت ساير واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي مرتبط در وزارت متبوع.
ابلاغ موافقت‌نامه­هاي مصوب عمليات طرح‌هاي تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي ودرآمدي­به واحدها.
ابلاغ بودجه مصوب واحدهاي ستادي بر اساس برنامه هاي تعيين شده.
درخواست و اخذ تخصيص اعتبارات تملك و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از مراجع ذيربط.
تهيه جدول توزيع اعتبارات قابل تخصيص و ابلاغ آن به واحدهاي ستادي سازمان.
نظارت بر مصرف و هزينه­كرد اعتبارات ابلاغي به واحدهاي خارج ازمركز و استاني و ستادي در جهت مطابقت آنها بر برنامه­هاي مصوب ارائه شده از ساير دستگاههاي مرتبط با حفظ نباتات
بررسي و پيشنهاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي قانون بودجه سالانه (تملك هزينه و درآمد) با مشاركت واحدهاي تابعه.
تهيه و تنظيم دستور العمل‌ها و ضوابط و مقررات مورد نياز جهت جذب اعتبارات وتسهيلات بانكي مورد نياز طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مصوب سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها.
نظارت و گزارش‌گيري از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعم از (تملك دارايي هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي و تسهيلات بانكي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي استاني
نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و براساس شاخص‌هاي عملياتي در قالب بودجه ساليانه سازمان.
شناسايي منابع تامين اعتبار جديد، مرتبط با وظايف سازمان

2 ـ 6 ـ دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:
سياستگذاري وبرنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آنها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان حفظ نباتات و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.
مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات سازمان.
برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.
تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي به منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك بااستناد به دستورالعمل ها و آيين نامه ها.
برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذدرسازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.
سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه سازمان به شبكه هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.
برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارايه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي، دادن آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت برعملكرد آنها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.
برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي وبررسي ميزان اثر بخشي آنها.
بررسی ومهندسی مجدد مأموریت ها ووظایف و فرآيندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش ها ارايه خدمات با رعايت مفاد ماده24 قانون مديريت خدمات كشوري.
بررسي وتدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.
تعيين وانجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان در خصوص ايجاد و حذف واحدهاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور.
برنامه ريزي وپيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.
برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.
نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها وفعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها و سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.
مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.
مطالعه و برنامه ريزي و پايش مستمر به منظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات.

3 ـ 6 ـ مدیریت امور مالی و ذیحسابی:
اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور
نگهداري و تنظيم حساب­ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط
تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط
نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور
حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور
نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها
نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه
تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن
تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظفين
معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان
همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمان­هاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله
افتتاح حساب­هاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حساب­هاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه
همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه
انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملي به­سازمانهاي تابعه و وابسته مطابق ضوابط وتخصيص اعتبار اعلام شده
تهيه گزارشات عملكرد جهت بخش برنامه ريزي وبودجه به منظور پيش بيني و تنظيم بودجه ساليانه
اعمال نظارت بر نحوه هزينه كرد واحدهاي اجرايي اداري و پشتيباني از حيث تطبيق با قوانين ساليانه و دائمي

4 ـ 6 ـ مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی:
پيش‌بيني و برنامه‌ريزي به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوط.
اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با امور اداري و نظارت بر حسن اجراي آنها.
انجام امور كارگزيني شاغلين سازمان شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات، اجراي طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل با همكاري واحدهاي سازماني واجرای نظام ارزشیابی کارکنان سازمان.
ارايه خدمات اداري و رفاهی به كاركنان ستاد سازمان شامل شاغلین رسمی، قراردادی، پیمانی و خرید خدمت و بازنشستگان.
مدیریت سرويس­هاي خدمات عمومي شامل: نقليه و ترابري، تاسيسات، مخابرات، نظافت عمومي، پذيرايي، امور آبدارخانه‌ها، امور انبارداري، نگهداري و مديريت فضاي سبز ستاد سازمان.
پيش بيني، برآورد و تاًمين نيازهاي سازمان در زمينه وسائل و ملزومات مصرفي وغير مصرفي، نگهداري و توزيع آنها بين واحدهاي مختلف در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.