اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام شماره شبا اعتبارات هزينه اي و تملكي استانها omur mali omur mali 04/06/139730.27دانلود
اعلام وصول شماره حواله 5omur mali omur malimali19/09/139622.47دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي09/03/139690.74دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397107.29دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396214.10دانلود
اصلاحيه ابلاغ پايه پاي طرح قرنطينهomur mali omur malimali02/11/139663.34دانلود
يارانه سموم مرحله اول Administrator Accountمديريت امور مالي02/08/139670.30دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.30دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139687.29دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسناد خزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 14/07/1397127.45دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.89دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397121.94دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali15/08/139654.57دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139762.14دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397122.61دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur malimali07/11/139660.51دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396256.96دانلود
ارسال اسناد خزانه اسلامي برگشتي omur mali omur malimali04/07/139728.09دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139672.90دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان يزد17/03/1396106.13دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139652.86دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.05دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ