اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه ابلاغ پايه پاي طرح قرنطينهomur mali omur maliمديريت 02/11/139663.34دانلود
مرحله آخر ابلاغ تملكي طرح قرنطينه و تلفيقي سال 96 ابلاغ شماره 18-19omur mali omur maliمديريت 27/01/139798.85دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396214.10دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396256.96دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397107.29دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.30دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139687.29دانلود
يارانه سموم مرحله اول Administrator Accountمديريت حفظ نباتات02/08/139670.30دانلود
مرحله آخر ابلاغ هزينه اي رديف در آمد سال 96 ابلاغ شماره 8omur mali omur maliمديريت28/01/139791.11دانلود
نتبنابنAdministrator Accountمتبلنب23/03/139719.37دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139674.89دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397121.94دانلود
ابلاغ اعتبار تملكي پايه پايي - طرح قرنطينه - فصل 7 omur mali omur maliمديريت استان07/11/139660.51دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur mali مديريت 21/01/139762.14دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7omur mali omur mali 20/08/1397122.61دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * يزد09/03/139653.62دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتomur mali omur maliمديريت 09/12/139671.05دانلود
ابلاغ شماره 15- ابلاغ تملكي- اخزا 603- طرح قرنطينه omur mali omur maliمديريت27/12/139652.86دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur maliمديريت15/08/139654.57دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفطظ نباتات استان يزد13/03/1396106.13دانلود

 چاپ   
 اسناد سال97 کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ