اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول خودروپژو 405 طي حواله 77 تحويل آقاي دهقانomur mali omur maliامور مالي استان يزد آقاي مهندس كارگر29/06/139651.85دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396214.10دانلود
اصلاحيه ابلاغ پايه پاي طرح قرنطينهomur mali omur maliمديريت 02/11/139663.34دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.30دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139687.29دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت17/08/139621.56دانلود
يارانه سموم مرحله اول Administrator Accountمديريت حفظ نباتات02/08/139670.30دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139672.90دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliحفظ نباتات استان يزد تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliحفظ نباتات استان يزد هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
600 ليتر مايع سراتراپ تحويل مدير محترم جناي آقاي مهندس فتاحي اردكانيomur mali omur maliرونوشت: به مديريت حفظ نباتات استان يزد17/03/139659.59دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139674.89دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliحفظ نباتات * يزد09/03/139653.62دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliحفظ نباتات یزد23/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur maliمديريت15/08/139654.57دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفطظ نباتات استان يزد13/03/1396106.13دانلود

 چاپ