اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول حواله انبار شماره 37omur mali omur maliامور مالي جناب آقاي سيد محمد حسيني گيلان17/03/139646.39دانلود
اعلام وصول سم فنيتروتيون شماره حواله انبار 1807omur mali omur maliامور مالي09/03/139643.80دانلود
اعلام وصول حوالجات ابلاغی از محل اعتبارات تملک و دارائیهای سرمایه ای سال 1397omur mali omur mali 03/04/1398444.57دانلود
اعتبارات هزینه ای 97 از ردیف درآمدomur mali omur malimali17/02/1398444.57دانلود
اعلام وصول استريوميكروسكوپ طي حواله شماره 17omur mali omur malimali17/11/139651.80دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139691.14دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.94دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139686.18دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسنادخزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 11/07/1397154.50دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali 14/01/1397110.84دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان گيلان17/03/1396104.95دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139671.95دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139761.39دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397119.81دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139655.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396207.17دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10omur mali omur mali 18/10/1397223.09دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 20/08/1397104.64دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396526.26دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139665.93دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ