اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397223.09دانلود
اعلام وصول استريوميكروسكوپ طي حواله شماره 17رونوشت به مديريت17/11/139651.80دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397104.64دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.17دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 37رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان گيلان17/03/139646.39دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.94دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.18دانلود
اعلام وصول سم فنيتروتيون شماره حواله انبار 1807رونوشت به مديريت حفظ نباتات09/03/139643.80دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم 09/10/1396281.46دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.93دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.95دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397110.84دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96 مديريت 21/01/139761.39دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 28/08/1397119.81دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان گيلان13/03/1396104.95دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * گيلان09/03/139656.06دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139670.89دانلود
ابلاغ تملکی طرح قرنطینه اخزا 806-813 ابلاغ شماره (6) 16/05/1398411.70دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت19/01/1397261.74دانلود

 چاپ