اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول حواله انبار شماره 37رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان گيلان17/03/139646.39دانلود
اعلام وصول سم فنيتروتيون شماره حواله انبار 1807رونوشت به مديريت حفظ نباتات09/03/139643.80دانلود
اعلام وصول اموال فرستاده تحويل نماينده آقاي خانمراديرونوشت استان گيلان به مديريت حفظ نباتات17/03/139652.24دانلود
اعلام وصول پروتئين- فرمون- تله- كارت زرد شماره حواله انبار 71رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان گيلان15/05/139654.46دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.94دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.18دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم 09/10/1396281.46دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139622.75دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان گيلان13/03/1396104.95دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * گيلان09/03/139656.06دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.95دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان گيلان13/11/1395ناشناسدانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396207.17دانلود
اعلام وصول استريوميكروسكوپ طي حواله شماره 17رونوشت به مديريت17/11/139651.80دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات گیلان16/08/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.93دانلود

 چاپ