اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول خودرو وانت پيكاپ دو كابين حواله انبار 58رونوشت به مديريت حفظ نباتات .22/03/139644.48دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 42رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان گلستان17/03/139642.98دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.98دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139684.28دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.82دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139628.37دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان گلستان هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان گلستان تملكي طرح قرنطينه 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.58دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان گلستان17/03/1396109.32دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.56دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات گلستان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * گلستان17/03/139653.59دانلود

 چاپ