اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.56دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397111.26دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات گلستان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396263.53دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.82دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139684.28دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.98دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 42رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان گلستان17/03/139642.98دانلود
ابلاغ يارانه سوم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم - كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139671.39دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.58دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان گلستان تملكي طرح قرنطينه 01/12/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت محترم21/01/139760.43دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397125.33دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان گلستان17/03/1396109.32دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * گلستان17/03/139653.59دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان گلستان هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت 14/01/1397114.24دانلود

 چاپ