شرح وظایف گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات همگانی (سن غلات) کمينه

 

 1. مطالعه و بررسي در امر تهيه و تنظيم برنامه هاي مبارزه با سن غلات بر اساس پيشنهادات استانها و بر مبناي سياست کاهش سموم
 2. مطالعه و بررسي گونه هاي سن غلات وتعيين مناطق انتشارآنها باهمکاري واحدهاي ذيربط
 3. بازنگري وتهية دستورالعمل فني و اجرائي مبارزه بر اساس تحقيقات انجام گرفته
 4. نظارت بر اجراي برنامه ها و دستورالعمل فني ابلاغي به استانها و ارزيابي نتايج حاصله
 5. ارائة دستورالعمل رديابي مراحل زيستي آفت پس از عمليات مبارزه و استخراج نتايج حاصله
 6.  بررسي و پيش بيني سموم، تجهيزات و مواد و وسايل مورد نياز استانها ونظارت و پي گيري لازم جهت تامين و توزيع بموقع آنها
 7. جمع بندي گزارشهاي واصله از استانها وارائه به مديريت مربوطه
 8. مشارکت در برنامه ها ودوره هاي آموزشي وبازآموزي مربوط به سن غلات
 9. شرکت در جلسات وکميسيونهاي مربوطه
 10. عنداللزوم انجام ساير امور مربوطه

 

 1. مطالعه و بررسي در امر تهيه و تنظيم برنامه هاي مبارزه با سن غلات بر اساس پيشنهادات استانها و بر مبناي سياست کاهش سموم
 2. مطالعه و بررسي گونه هاي سن غلات وتعيين مناطق انتشارآنها باهمکاري واحدهاي ذيربط
 3. بازنگري وتهية دستورالعمل فني و اجرائي مبارزه بر اساس تحقيقات انجام گرفته
 4. نظارت بر اجراي برنامه ها و دستورالعمل فني ابلاغي به استانها و ارزيابي نتايج حاصله
 5. ارائة دستورالعمل رديابي مراحل زيستي آفت پس از عمليات مبارزه و استخراج نتايج حاصله
 6.  بررسي و پيش بيني سموم، تجهيزات و مواد و وسايل مورد نياز استانها ونظارت و پي گيري لازم جهت تامين و توزيع بموقع آنها
 7. جمع بندي گزارشهاي واصله از استانها وارائه به مديريت مربوطه
 8. مشارکت در برنامه ها ودوره هاي آموزشي وبازآموزي مربوط به سن غلات
 9. شرکت در جلسات وکميسيونهاي مربوطه
 10. عنداللزوم انجام ساير امور مربوطه


 چاپ   
 دستورالعملهای فنی کمينه

 چاپ   
 فرم گزارش ها کمينه

 چاپ   
 گزارش عملکرد (ماهیانه و سالیانه) کمينه

 چاپ   
 گزارش تحلیلی شاخص کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 
گزارش تحلیلی سن غلات در استان خراسان رضوی16/08/1395ناشناسدانلود

 چاپ   
 مقالات و بولتن های خبری کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ