شرح وظایف گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات عمومی (ملخ و جونده) کمينه

 

 

 1. شناسائي گونه هاي مختلف ملخها با توجه به خصوصيات بيولوژيکي و اکولوژيکي گونه ها
 2. پيش بيني ميزان مبارزه عليه انواع ملخها در سراسرکشور
 3. تهيه و توزيع انواع سموم و مواد مرتبط با کنترل ملخها در کشور
 4. تهيه و ارسال دستورالعمل فني مبارزه عليه انواع ملخها ونظارت بر رعايت آن در کشور
 5. تهيه امکانات و ادوات مبارزه درکشور
 6. نظارت بر انجام عمليات مبارزه درکشور
 7. ديده باني مستمر درمناطق جنوبي کشوردر مورد ملخ صحرائي
 8. تهيه و ارسال گزارش نتايج ديده باني ملخ صحرائي به سازمان F.A.O در رم
 9. شرکت در اجلاس کميته وکميسيونهاي بين المللي کنترل ملخ صحرائي
 10. شرکت مستمر درسوروي (ديده باني) مشترک ايران و پاکستان
 11. تبادل اطلاعات در مورد ملخ صحرائي با کشورهاي همسايه و مجامع بين المللي
 12. ارسال مستمر گزارش ديده باني ملخ صحرايي به F.A.O با استفاده از e-Locust2
 13. ارتباط مستمر با مجامع بين المللي در مورد آگاهي از تحركات ملخ صحرايي
 14. ارتباط مستمر با اعضاء كميته مبارزه با ملخ صحرائي جنوب غرب آسيا
 15. شناسائي انواع جوندگان وحيوانات مضرو تعيين مناطق انتشار آنها درکشور
 16. برنامه ريزي براي آموزش کارکنان فني وکشاورزان به منظور ارتقاي مهارت مبارزه با جوندگان
 17.  پيش بيني،تهيه وتوزيع سموم به ميزان مورد نياز براي کلية استانهاي کشور
 18. بررسي وتعيين راهکارهاي روشهاي مبارزه غير شيميائي وترويج آنها
 19. تهيةدستورالعمل فني واجرائي مبارزه ونظارت بر انجام آن
 20. نظارت بر اجراي عمليات مبارزه با جوندگان درکشور
 21. هماهنگي با بخش تحقيقات دراصلاح وارتقاي عمليات کنترل جوندگان و حيوانات مضر
 22. پيش بيني ميزان آلودگي ومبارزه جوندگان براي سالهاي آينده
 23. براساس شرايط موجود و تغييرات اقليمي برقراري ارتباط با مجامع علمي-آموزشي كشور و حتي الامكان دنيا براي ارتقاء آگاهي در امور اجرائي و كنترل بهينه
 24. انجام آزمایش کاربردی بر روی طعمه ها و سموم جدید

اعضاء گروه:

رئیس گروه: آقای مهندس علی بابعلی فشکی

تلفن:  23091413-  09126223448 a.babalifashki@gmail.com      

کارشناس مبارزه با ملخ: محمد احمدی فر       

تلفن:23091412 -  09113537692                       ma.far47@yahoo.com    

کارشناس مبارزه با جوندگان: مجیدجلالی نیا  

تلفن: 23091402 09123078681            jalaliniam@yahoo.com

کارشناس مبارزه با جوندگان: محمدطالبی

تلفن: 23091404 09122088564 Mhtalebi1349@gmail.com

 

 

 

 

 1. شناسائي گونه هاي مختلف ملخها با توجه به خصوصيات بيولوژيکي و اکولوژيکي گونه ها
 2. پيش بيني ميزان مبارزه عليه انواع ملخها در سراسرکشور
 3. تهيه و توزيع انواع سموم و مواد مرتبط با کنترل ملخها در کشور
 4. تهيه و ارسال دستورالعمل فني مبارزه عليه انواع ملخها ونظارت بر رعايت آن در کشور
 5. تهيه امکانات و ادوات مبارزه درکشور
 6. نظارت بر انجام عمليات مبارزه درکشور
 7. ديده باني مستمر درمناطق جنوبي کشوردر مورد ملخ صحرائي
 8. تهيه و ارسال گزارش نتايج ديده باني ملخ صحرائي به سازمان F.A.O در رم
 9. شرکت در اجلاس کميته وکميسيونهاي بين المللي کنترل ملخ صحرائي
 10. شرکت مستمر درسوروي (ديده باني) مشترک ايران و پاکستان
 11. تبادل اطلاعات در مورد ملخ صحرائي با کشورهاي همسايه و مجامع بين المللي
 12. ارسال مستمر گزارش ديده باني ملخ صحرايي به F.A.O با استفاده از e-Locust2
 13. ارتباط مستمر با مجامع بين المللي در مورد آگاهي از تحركات ملخ صحرايي
 14. ارتباط مستمر با اعضاء كميته مبارزه با ملخ صحرائي جنوب غرب آسيا
 15. شناسائي انواع جوندگان وحيوانات مضرو تعيين مناطق انتشار آنها درکشور
 16. برنامه ريزي براي آموزش کارکنان فني وکشاورزان به منظور ارتقاي مهارت مبارزه با جوندگان
 17.  پيش بيني،تهيه وتوزيع سموم به ميزان مورد نياز براي کلية استانهاي کشور
 18. بررسي وتعيين راهکارهاي روشهاي مبارزه غير شيميائي وترويج آنها
 19. تهيةدستورالعمل فني واجرائي مبارزه ونظارت بر انجام آن
 20. نظارت بر اجراي عمليات مبارزه با جوندگان درکشور
 21. هماهنگي با بخش تحقيقات دراصلاح وارتقاي عمليات کنترل جوندگان و حيوانات مضر
 22. پيش بيني ميزان آلودگي ومبارزه جوندگان براي سالهاي آينده
 23. براساس شرايط موجود و تغييرات اقليمي برقراري ارتباط با مجامع علمي-آموزشي كشور و حتي الامكان دنيا براي ارتقاء آگاهي در امور اجرائي و كنترل بهينه
 24. انجام آزمایش کاربردی بر روی طعمه ها و سموم جدید

اعضاء گروه:

رئیس گروه: آقای مهندس علی بابعلی فشکی

تلفن:  23091413-  09126223448 a.babalifashki@gmail.com      

کارشناس مبارزه با ملخ: محمد احمدی فر       

تلفن:23091412 -  09113537692                       ma.far47@yahoo.com    

کارشناس مبارزه با جوندگان: مجیدجلالی نیا  

تلفن: 23091402 09123078681            jalaliniam@yahoo.com

کارشناس مبارزه با جوندگان: محمدطالبی

تلفن: 23091404 09122088564 Mhtalebi1349@gmail.com

 

 


 چاپ   
 دستور العمل های فنی کمينه

 چاپ   
 فرم گزارش ها کمينه

 چاپ   
 گزارش عملکرد (ماهیانه و سالیانه) کمينه

 چاپ   
 مقالات و بولتن های خبری کمينه
 عنوانتاریخ تغییرحجم (KB) 
نشریه ملخ های مضر کشاورزی27/04/1395ناشناسدانلود
از ملخ ها و جوندگان چه می دانید؟27/04/1395ناشناسدانلود

 چاپ