اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396254.93دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396158.30دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.79دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی کهکیلویه و بویراحمد03/09/1395ناشناسدانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.47دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139686.42دانلود
اعلام وصول طي حواله شماره2omur mali omur malimali10/10/139647.93دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي08/03/139690.67دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * كهكيلويه و بويراحمد09/03/1396108.81دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 omur mali omur maliامور مالي استان كهكيلويه وبويراحمد24/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات در آمد هزينه اي مرحله اول سال95omur mali omur maliامور مالي استان كهكيلويه وبويراحمد13/11/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139760.71دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139674.65دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان كهكيلويه وبويراحمد17/03/1396107.76دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139662.89دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397113.62دانلود
ابلاغ تملكي درآمد پاياپاي طرح قرنطينه omur mali omur malimali27/12/139660.81دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ