اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396158.30دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397211.83دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.84دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397107.25دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139671.47دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.42دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139622.72دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت 25/09/139674.65دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397113.62دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139760.71دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ 5-6-7 23/08/1397132.97دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139671.79دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396254.93دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كهكيويه وبويراحمد13/03/1396107.76دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كهكيلويه و بوير احمد09/03/139654.13دانلود

 چاپ