اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول طي حواله شماره 2مديريت10/10/139647.93دانلود
اعلام وصول سم مالاتيون پترونوشت به مديريت حفظ نباتات استان كهكيلويه وبويراح07/03/139642.20دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396158.30دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.42دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139671.47دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139622.72دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان كهكيلويه و بوير احمد هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان كهكيلويه وبويراحمد تملكي طرح قرنط01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت 25/09/139674.65دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كهكيويه وبويراحمد13/03/1396107.76دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.84دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات کهکیلویه و بویراحمد16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كهكيلويه و بوير احمد09/03/139654.13دانلود

 چاپ