الف: متن فارسی کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

 

ب: لیست فارسی استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی

 

شماره

عنوان

  1

اصول بهداشت گیاهی برای حفاظت از گیاهان و کاربرد موازین آن در تجارت جهانی

2

ساختار تحلیل خطر آفات

3

راهنمای صادرات ،  حمل ونقل، واردات و رهاسازي عوامل کنترل بیولوژیک و سایر ارگانیسم های مفید

4

شرایط ایجاد مناطق عاری از آفت

5

 فرهنگ واژه هاي بهداشت گیاهی

6

راهنماي پایش و ردیابی

7

سیستم گواهی بهداشت گیاهی

8

تعیین وضعیت آفت در یک منطقه

9

راهنماي اجرای برنامه های ریشه کنی آفت

10

شرایط ایجاد مکانها و سایت های  تولید عاری از آفت.

11

تحلیل خطر آفات قرنطینه ای

12

صدور گواهی بهداشت گیاهی

13

راهنماي اعلام موارد عدم تطابق و انجام اقدامات اضطراری

14

کاربرد اقدامات تلفیقی در یک رویکرد سیستمی برای مدیریت خطر آفت

15

 مقررات مواد بسته بندی چوبی در تجارت بین المللی

16

آفات غیر قرنطینه ای مشمول مقررات : ( مفهوم و کاربرد )

17

گزارش آفت

18

دستورالعمل استفاده از پرتودهی به عنوان یکی از موازین بهداشت گیاهی

19

راهنماي تهيه فهرست آفات مشمول مقررات

20

راهنماي سیستم بهداشت گیاهی در واردات

21

تحلیل خطر آفات غیر قرنطینه ای مشمول مقررات

22

شرایط ایجاد مناطق با شیوع کم آفت

23

راهنماي بازرسي

24

راهنماي تشخيص و تعيين هم ارزی موازین  بهداشت گیاهی

25

محموله های کشاورزی ترانزیتي

26

ایجاد مناطق عاری از آفت برایمگسهای میوه خانواده Tephritidae

27

پروتكل هاي تشخیص  آفات مشمول مقررات

28

ضوابط بهداشت گیاهی برای آلودگي زدايي(ضدعفونی) آفا ت مشمول مقررات

29

تعيين مناطق عاری از آفت و مناطق داراي شیوع کم آفت

30

ايجاد مناطق با شیوع کم  آفت برای مگسهای میوه خانواده Tephritidae

31

روش های نمونه برداری از محموله ها

32

طبقه بندی محموله ها بر اساس خطر آفات آنها .

33

اندام های حاصل از ریز ازدیادی و مینی تیوبرهای سیب زمینی عاری از آفت (SOLSNUM SPP)در تجارت بین المللی

34

طراحی و اجرای ایستگاه های قرنطینه گیاهی بعد از ورود

35

رویکرد سیستمی مدیریت خطر مگسهای میوه خانواده Tephritidae

36

اقدامات تلفیقی در خصوص  گیاهان برای کاشت

37 تعیین وضعیت میزبان میوه برای مگس های میوه خانواده Tephritidae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الف: متن فارسی کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

 

ب: لیست فارسی استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی

 

شماره

عنوان

  1

اصول بهداشت گیاهی برای حفاظت از گیاهان و کاربرد موازین آن در تجارت جهانی

2

ساختار تحلیل خطر آفات

3

راهنمای صادرات ،  حمل ونقل، واردات و رهاسازي عوامل کنترل بیولوژیک و سایر ارگانیسم های مفید

4

شرایط ایجاد مناطق عاری از آفت

5

 فرهنگ واژه هاي بهداشت گیاهی

6

راهنماي پایش و ردیابی

7

سیستم گواهی بهداشت گیاهی

8

تعیین وضعیت آفت در یک منطقه

9

راهنماي اجرای برنامه های ریشه کنی آفت

10

شرایط ایجاد مکانها و سایت های  تولید عاری از آفت.

11

تحلیل خطر آفات قرنطینه ای

12

صدور گواهی بهداشت گیاهی

13

راهنماي اعلام موارد عدم تطابق و انجام اقدامات اضطراری

14

کاربرد اقدامات تلفیقی در یک رویکرد سیستمی برای مدیریت خطر آفت

15

 مقررات مواد بسته بندی چوبی در تجارت بین المللی

16

آفات غیر قرنطینه ای مشمول مقررات : ( مفهوم و کاربرد )

17

گزارش آفت

18

دستورالعمل استفاده از پرتودهی به عنوان یکی از موازین بهداشت گیاهی

19

راهنماي تهيه فهرست آفات مشمول مقررات

20

راهنماي سیستم بهداشت گیاهی در واردات

21

تحلیل خطر آفات غیر قرنطینه ای مشمول مقررات

22

شرایط ایجاد مناطق با شیوع کم آفت

23

راهنماي بازرسي

24

راهنماي تشخيص و تعيين هم ارزی موازین  بهداشت گیاهی

25

محموله های کشاورزی ترانزیتي

26

ایجاد مناطق عاری از آفت برایمگسهای میوه خانواده Tephritidae

27

پروتكل هاي تشخیص  آفات مشمول مقررات

28

ضوابط بهداشت گیاهی برای آلودگي زدايي(ضدعفونی) آفا ت مشمول مقررات

29

تعيين مناطق عاری از آفت و مناطق داراي شیوع کم آفت

30

ايجاد مناطق با شیوع کم  آفت برای مگسهای میوه خانواده Tephritidae

31

روش های نمونه برداری از محموله ها

32

طبقه بندی محموله ها بر اساس خطر آفات آنها .

33

اندام های حاصل از ریز ازدیادی و مینی تیوبرهای سیب زمینی عاری از آفت (SOLSNUM SPP)در تجارت بین المللی

34

طراحی و اجرای ایستگاه های قرنطینه گیاهی بعد از ورود

35

رویکرد سیستمی مدیریت خطر مگسهای میوه خانواده Tephritidae

36

اقدامات تلفیقی در خصوص  گیاهان برای کاشت

37 تعیین وضعیت میزبان میوه برای مگس های میوه خانواده Tephritidae