کمیته صیانت از حقوق شهروندی کمينه

 

 

 

 وظایف کمیته صیانت ازحقوق شهروندی

 

                        1  . پايش وبررسي وضعيت  وتدوين منشور حقوق شهروندي هر دستگاه

                        2 . آموزش ،توانمند سازي واگاه سازي  مديران وكاركنان دستگاههاي اجرايي نسبت به شاخص ها ومعيارهاي  حقوق شهروندي

                        3. ارتقا سلامت نظام اداري ورشد ارزش هاي اخلاقي جامعه اداري

 

                        4. هم انديشي ودست يابي به راهكارهاي انظباط اداري وترويج قانون گرايي وپيشگيري از فساد اداري 

 

                        5. آگاه سازي عموم مردم وبه ويژه مراجعين نسبت به حقوق تكاليف  انتظارات انان در سازمان

                         6 . افزايش تعامل با ظرفيت هاي نظارتي حراست بازرسي امور حقوقي حفاظت پرسنل بسيج  شوراي امربه معروف   ونهي  ازمنكر وافراد معتمد براي فعال سازي نظارت وجلوگيري از تضييع حقوق شهروندي

                       7. بررسي تخلفات كاركنان دربرخوردنامناسب با ارباب رجوع وعدم توجه به تكريم آنان

                      8 . دايركردن ميز خدمت مجهز به IT  روان سازي قوانين ومقررات

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف کمیته صیانت ازحقوق شهروندی

 

                        1  . پايش وبررسي وضعيت  وتدوين منشور حقوق شهروندي هر دستگاه

                        2 . آموزش ،توانمند سازي واگاه سازي  مديران وكاركنان دستگاههاي اجرايي نسبت به شاخص ها ومعيارهاي  حقوق شهروندي

                        3. ارتقا سلامت نظام اداري ورشد ارزش هاي اخلاقي جامعه اداري

 

                        4. هم انديشي ودست يابي به راهكارهاي انظباط اداري وترويج قانون گرايي وپيشگيري از فساد اداري 

 

                        5. آگاه سازي عموم مردم وبه ويژه مراجعين نسبت به حقوق تكاليف  انتظارات انان در سازمان

                         6 . افزايش تعامل با ظرفيت هاي نظارتي حراست بازرسي امور حقوقي حفاظت پرسنل بسيج  شوراي امربه معروف   ونهي  ازمنكر وافراد معتمد براي فعال سازي نظارت وجلوگيري از تضييع حقوق شهروندي

                       7. بررسي تخلفات كاركنان دربرخوردنامناسب با ارباب رجوع وعدم توجه به تكريم آنان

                      8 . دايركردن ميز خدمت مجهز به IT  روان سازي قوانين ومقررات

 

 

 

 


 چاپ