اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاح شماره حساب استرداد اعتبار واريزي استان تهرانomur mali omur mali 04/10/139727.52دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10omur mali omur mali 18/10/1397213.85دانلود
ارسال توزيع تخصيص تلفيقي و قرنطينه سال 97 مرحله اول وجه شماره 3 و 4omur mali omur mali 15/07/1397110.01دانلود
استرداد اعتبار واريزي omur mali omur mali 02/10/139732.33دانلود
اعلام شماره شبا اعتبارات هزينه اي و تملكي استانها omur mali omur mali 04/06/139730.27دانلود
سررسيد اخزاء (701) و (703) اسناد خزانه اسلامي سال 97omur mali omur mali 30/07/139758.32دانلود
گزارش عملكردگواهي هاي صادرشده اسنادخزانه اسلامي سال 96omur mali omur mali 11/07/1397167.25دانلود
اعلام وصول سم مالاتيون omur mali omur mali 05/09/139764.90دانلود
دريافت گواهي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur maliمديريت محترم امور مالي و ذيحسابي 04/06/139750.72دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397128.37دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139671.22دانلود
ابلاغ تملكي اسناد خزانه طرح تلفيقي ابلاغ شماره 13omur mali omur malimali27/12/139662.42دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139759.90دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397112.54دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139672.36دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396267.81دانلود
ابلاغ تملكي استان طرح تلفيقي ابلاغ شماره 14omur mali omur malimali27/12/139660.67دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139656.03دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ