اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396267.81دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات کرمان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم - كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139672.36دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396202.13دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/1396106.11دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.17دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان كرمان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.22دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139759.90دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397112.54دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كرمان09/03/139656.03دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان كرمان20/03/139661.57دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كرمان16/03/1396106.85دانلود

 چاپ