اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول يك دستگاه وانت پيكاب ريچ شماره حواله 73رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه15/05/139659.47دانلود
اعلام وصول سم فنيتروتيون حواله انبار 1853رونوشت به مديريت حفظ نباتات22/03/139639.56دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396217.97دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.47دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.44دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139621.97دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139666.33دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان كرمانشاه تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.89دانلود
300 كيلو سم زينك فسفايد تحويل آقاي احمد نوريرونوشت : مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه17/03/139642.52دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان كرمانشاه هزينه اي01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات کرمانشاه16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كرمانشاه09/03/139654.94دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه16/03/1396106.50دانلود

 چاپ