اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397218.54دانلود
اعلام وصول يك دستگاه وانت پيكاب ريچ شماره حواله 73رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه15/05/139659.47دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397115.45دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396217.97دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.44دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.47دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
گزارش عملكرد گواهي هاي صادر شده اسناد خزانه سال 96 24/07/1397158.22دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396262.79دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 ابلاغ شماره 5-6-7 27/08/1397123.85دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139673.89دانلود
300 كيلو سم زينك فسفايد تحويل آقاي احمد نوريرونوشت : مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه17/03/139642.52دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96 مديريت 21/01/139759.71دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كرمانشاه09/03/139654.94دانلود
ابلاغ يارانه سوم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم - كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139670.01دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت14/01/1397107.77دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كرمانشاه16/03/1396106.50دانلود

 چاپ