اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول سم ملاتيون وكارباريل و سمپاش يو ال وي دستيرونوشت به مديريت حفظ نباتات17/03/139693.76دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت 04/09/1396154.79دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139667.14دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.17دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.27دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139630.32دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان كردستان هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان كردستان تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139674.77دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كردستان13/03/1396111.37دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات کردستان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات استان كردستان11/10/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كردستان09/03/139661.20دانلود

 چاپ