اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات کردستان16/08/1395ناشناسدانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397113.07دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139679.70دانلود
ابلاغ يارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات استان كردستان11/10/1395ناشناسدانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت 04/09/1396154.79دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.27دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.17دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397208.85دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139674.77دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان كردستان تملكي طرح قرنطينه01/12/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96 مديريت 21/01/139768.31دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397135.65دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان كردستان هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396264.20دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * كردستان09/03/139661.20دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397116.49دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان كردستان13/03/1396111.37دانلود

 چاپ