اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول خودرو سواري پژورونوشت: مديريت محترم حفظ نباتات17/03/139641.06دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 1779رونوشت: مديريت محترم حفظ نباتات استان چهار محال 17/03/139651.07دانلود
اعلام وصول حواله ي انبار شماره 46 تحويل آقاي رفيعيرونوشت: استان چهارمحال مديريت حفظ نباتات17/03/139653.09دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139671.25دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.97دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي چهار محالمديريت استان17/08/139628.22دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات چهار محال و بختياري25/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان جهارمحال وبختياري13/03/1396113.19دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان چهارمحال وبختياري20/03/139656.06دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.74دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان چهارمحال وبختياري13/11/1395ناشناسدانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.03دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396216.90دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * جهارمحال بختياري09/03/139656.25دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات چهارمحال بختیاری16/08/1395ناشناسدانلود

 چاپ