اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396216.90دانلود
اعلام وصول حواله انبار شماره 1779رونوشت: مديريت محترم حفظ نباتات استان چهار محال 17/03/139651.07دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139665.03دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397108.33دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139671.25دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139686.97دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
موافقتنامه تملكي (طرح قرنطينه و تلفيقي) سال95 حفظ نباتات چهار محال و بختياري25/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت 09/12/139671.07دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139671.74دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397116.44دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96 مديريت 21/01/139757.53دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397123.16دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396268.69دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * جهارمحال بختياري09/03/139656.25دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان جهارمحال وبختياري13/03/1396113.19دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان چهارمحال وبختياري20/03/139656.06دانلود

 چاپ