تحلیل خطر کمينه

1-فرآيند کار تحليل خطر

2- فرم درخواست اطلاعات جهت ورود اندام هاي گياهي مشمول قرنطينه بعد از ورود

3-فرم دريافت اطلاعات پرسشنامه تحليل خطر جهت کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی به ايران جهت انجام مراحل تحليل خطر

4 - استاندارد شماره 2- ساختار تحليل خطر آفات

5 - استاندارد شماره 11- تجزيه و تحليل خطر آفات

6 - استاندارد شماره 21- تحليل خطر آفات غير قرنطينه اي مشمول مقررات

7 - استاندارد شماره 32- طبقه بندي محموله هاي كشاورزي بر اساس خطر آفات

8-الزامات قرنطينه واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشورهای عضو اتحاديه اروپا

9 - الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به  کشور هند

10 -الزامات قرنطينه واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور ترکيه

11 -الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور چين

12-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور ژاپن

13-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و انداهای گياهی به کشور مالزی

14- الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور سريلانکا

15-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور پاکستان

16- الزامات قرنطينه  گياهی کشور استراليا ( لينک به سايت)

17 -الزامات قرنطينه گياهی کشور نيوزلند (لينک به سايت)

18 -الزامات قرنطينه گياهی کشور ايالات متحده امريکا (لينک به سايت)

19 -راهنمای آفت زدائی محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی وارداتی قرنطينه گياهی کشور ايالات متحده امريکا

1-فرآيند کار تحليل خطر

2- فرم درخواست اطلاعات جهت ورود اندام هاي گياهي مشمول قرنطينه بعد از ورود

3-فرم دريافت اطلاعات پرسشنامه تحليل خطر جهت کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی به ايران جهت انجام مراحل تحليل خطر

4 - استاندارد شماره 2- ساختار تحليل خطر آفات

5 - استاندارد شماره 11- تجزيه و تحليل خطر آفات

6 - استاندارد شماره 21- تحليل خطر آفات غير قرنطينه اي مشمول مقررات

7 - استاندارد شماره 32- طبقه بندي محموله هاي كشاورزي بر اساس خطر آفات

8-الزامات قرنطينه واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشورهای عضو اتحاديه اروپا

9 - الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به  کشور هند

10 -الزامات قرنطينه واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور ترکيه

11 -الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور چين

12-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور ژاپن

13-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و انداهای گياهی به کشور مالزی

14- الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور سريلانکا

15-الزامات قرنطينه ای واردات محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی به کشور پاکستان

16- الزامات قرنطينه  گياهی کشور استراليا ( لينک به سايت)

17 -الزامات قرنطينه گياهی کشور نيوزلند (لينک به سايت)

18 -الزامات قرنطينه گياهی کشور ايالات متحده امريکا (لينک به سايت)

19 -راهنمای آفت زدائی محصولات کشاورزی و اندامهای گياهی وارداتی قرنطينه گياهی کشور ايالات متحده امريکا


 چاپ