واحد های کشاورزی

                                                                       سلامت محصول                     واحدهای گیاه پزشکی


  شرکت های ضد عفونی و دفع آفات نباتی

انسکتاریوم ها و واحدهای تولیدی عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

فروشندگی های عرضه نهاده های گیاه پزشکی

شرکت های توزیع کننده آفت کشها

شرکت های وارد کننده آفت کشها

شرکت های تولید کننده آفت کشها

شرکت های واردکننده عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی


 

                                                                       سلامت محصول                     واحدهای گیاه پزشکی


  شرکت های ضد عفونی و دفع آفات نباتی

انسکتاریوم ها و واحدهای تولیدی عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

فروشندگی های عرضه نهاده های گیاه پزشکی

شرکت های توزیع کننده آفت کشها

شرکت های وارد کننده آفت کشها

شرکت های تولید کننده آفت کشها

شرکت های واردکننده عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی


 


 چاپ