اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات همدان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139679.63دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات *همدان09/03/139655.17دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397106.91دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139683.02دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.88دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396214.89دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديبريت25/09/139673.19دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397122.13دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139759.77دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان همدان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396237.31دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان همدان13/03/1396105.06دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397114.30دانلود

 چاپ