اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397103.58دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.03دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139670.00دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * استان هرمزگان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي و تملكي پايه پايي و اسناد خزانه بند(ه) اخذا 603مديريت استان07/11/1396162.30دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.99دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.45دانلود
مرحله آخر ابلاغ هزينه اي رديف درآمد سال96 ابلاغ شماره شماره 8مديريت28/01/1397109.06دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397217.75دانلود
مرحله آخر ابلاغ تملكي طرح قرنطينه و تلفيقي سال 96 ابلاغ شماره 18-19مديريت26/01/1397100.54دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95تملكي قرنطينه حفظ نباتات هرمزگان01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397114.81دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139676.40دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139761.03دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397123.57دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6 مديريت 27/12/1396265.16دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * هرمزگان09/03/139654.91دانلود
ابلاغ شماره 15- ابلاغ تملكي- اخزا 603- طرح قرنطينهمديريت27/12/139652.15دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96مديريت15/08/139651.48دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان هرمزگان13/03/1396121.52دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ