اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول سم مالاتيون پت وقرص فوستوكسين حواله 75رونوشت به مديريت حفظ نباتات استان هرمزگان01/07/139650.18دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.03دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139666.21دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.45دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.99دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139622.25دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات هرمزگان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمد هزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان هرمزگان01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95تملكي قرنطينه حفظ نباتات هرمزگان01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139676.40دانلود
ابلاغ تملكي پايه پاي سال 96مديريت15/08/139651.48دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * استان هرمزگان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * هرمزگان09/03/139654.91دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان هرمزگان13/03/1396121.52دانلود

 چاپ