موافقتنامه ها کمينه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1393

    موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1393

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1395

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1395

موافقتنامه توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی مصوب سال1396

موافقتنامه مبارزه تلیفیقی علیه افات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با افات عمومی و همگانی مصوب سال 1396

موافتنامه یارانه 1396  

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1393

    موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1393

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1395

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1395

موافقتنامه توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی مصوب سال1396

موافقتنامه مبارزه تلیفیقی علیه افات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با افات عمومی و همگانی مصوب سال 1396

موافتنامه یارانه 1396  


 چاپ