موافقتنامه ها کمينه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1393

    موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1393

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1395

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1395

موافقتنامه توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی مصوب سال1396

موافقتنامه مبارزه تلیفیقی علیه افات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با افات عمومی و همگانی مصوب سال 1396

موافتنامه یارانه 1396

موافقتنامه یارانه1397

موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای طرح توسعه وتجهیز قرنطینه نباتی کشورسال 1397

موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی وسرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی وتجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی وهمگانی سال1397

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1393

    موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1393

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور 1394

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی و همگانی سال 1395

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور سال 1395

موافقتنامه توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی مصوب سال1396

موافقتنامه مبارزه تلیفیقی علیه افات نباتی و تجهیز امکانات مبارزه با افات عمومی و همگانی مصوب سال 1396

موافتنامه یارانه 1396

موافقتنامه یارانه1397

موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای طرح توسعه وتجهیز قرنطینه نباتی کشورسال 1397

موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی وسرمایه ای طرح مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی وتجهیز امکانات مبارزه با آفات عمومی وهمگانی سال1397


 چاپ