نام : رضا مروتی 

حوزه معاونت : معاونت توسعه مدیریت و منابع  

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع  

تلفن تماس : 23091508

 


 

   

نام : رضا مروتی 

حوزه معاونت : معاونت توسعه مدیریت و منابع  

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع  

تلفن تماس : 23091508

 


 تشکیلات و واحدهای زیرمجموعه
 
 
 
 

 چاپ   
معاونت توسعه مدیریت و منابع :
تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت سازمان با همكاري و هماهنگي معاونت­هاي سازمان در چارچوب سياست­ها و برنامه هاي بخش كشاورزي و پيگيري و دفاع از برنامه ها تا مرحله تصويب و ابلاغ.
نظارت برتهيه وتنظيم موافقت نامه اعتبارات مورد نياز سازمان درچارچوب قوانين و دستور العمل­هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب وابلاغ.
نظارت بر ابلاغ سهميه تخصيص هريك از واحدها.
نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستور العمل­هاي ابلاغ شده.
ارزشيابي طرح­ها وفعاليت­ها وتجزيه وتحليل فعاليت­ها ي انجام شده و عنداللزوم انجام اصلاحات و يا ارائه پيشنهادهاي جديد در برنامه ها وطرح­ها ي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي.
انجام مطالعات وبررسي­هاي لازم دررابطه با بهبود روش­هاي تهيه و تنظيم برنامه ها، طرح­ها و بودجه هاي سنواتي
انجام بررسي­هاي لازم در خصوص روش­ها و فرايندها و ساختار تشكيلاتي سازمان، تعيين نقاط ضعف و موانع ساختاري و پيشنهاد اصلاح آن به مراجع ذيربط
انجام مطالعات و بررسي­هاي لازم در خصوص شاخص­ها و روش­هاي بهينه سازي فعاليت­هاي سازمان.
نظارت بر تهيه، تنظيم وتدوين گزارش­ها ي عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرح­ها، پروژه ها، مشكلات و نارسايي ها جهت ارائه و انعكاس به رئيس سازمان و ساير مراجع

مديريت برنامه وبودجه:
بررسي و تهيه سياست‌هاي كلان در چارچوب وظايف مصوب با مشاركت واحدهاي تابعه و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه، تنظيم و تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه‌هاي جامع توسعه بخش كشاورزي.
دريافت پيشنهادات برنامه‌اي سازمان و تلفيق آن در چارچوب برنامه‌هاي كلان وزارت متبوع.
تهيه اولويت‌هاي بودجه ساليانه سازمان براساس راهبردها و رويكردهاي وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه.
تهيه، تدوين و پيشنهاد خط‌مشي‌ها، سياست‌هاي بودجه‌اي در قالب اعتبارات ساليانه سازمان با هماهنگي و همكاري واحدهاي ستادي.
دريافت، بررسي و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادي واحدهاي سازماني براساس برنامه هاي مصوب و ارايه آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا مرحله تصويب.
برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه هاي مختلف سازمان اعم از اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، درآمدي و تسهيلات بانكي و ساير منابع اعتباري به تفكيك واحدهاي ستادي.
بررسي، تهيه و تنظيم پيش نويس موافقت نامه هاي سازمان با همكاري واحدهاي ستادي به منظور ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه دربخش حفظ نباتات به صورت ملي، منطقه­اي و استاني
فعاليت در زمينه اعمال تغييرات مورد نياز در زيربخشهاي اعتباري و برنامه اي در جهت همسو كردن طرح­ها و برنامه­ها با اهداف تعيين شده در برنامه­هاي ميان مدت و بلند مدت
پيگيري تصويب موافقت نامه ها در مراجع ذيصلاح با مشاركت ساير واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي مرتبط در وزارت متبوع.
ابلاغ موافقت‌نامه­هاي مصوب عمليات طرح‌هاي تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي ودرآمدي­به واحدها.
ابلاغ بودجه مصوب واحدهاي ستادي بر اساس برنامه هاي تعيين شده.
درخواست و اخذ تخصيص اعتبارات تملك و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از مراجع ذيربط.
تهيه جدول توزيع اعتبارات قابل تخصيص و ابلاغ آن به واحدهاي ستادي سازمان.
نظارت بر مصرف و هزينه­كرد اعتبارات ابلاغي به واحدهاي خارج ازمركز و استاني و ستادي در جهت مطابقت آنها بر برنامه­هاي مصوب ارائه شده از ساير دستگاههاي مرتبط با حفظ نباتات
بررسي و پيشنهاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي قانون بودجه سالانه (تملك هزينه و درآمد) با مشاركت واحدهاي تابعه.
تهيه و تنظيم دستور العمل‌ها و ضوابط و مقررات مورد نياز جهت جذب اعتبارات وتسهيلات بانكي مورد نياز طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مصوب سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها.
نظارت و گزارش‌گيري از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعم از (تملك دارايي هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي و تسهيلات بانكي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي استاني
نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و براساس شاخص‌هاي عملياتي در قالب بودجه ساليانه سازمان.
شناسايي منابع تامين اعتبار جديد، مرتبط با وظايف سازمان

دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:
سياستگذاري وبرنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آنها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان حفظ نباتات و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.
مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات سازمان.
برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.
تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي به منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك بااستناد به دستورالعمل ها و آيين نامه ها.
برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذدرسازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.
سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه سازمان به شبكه هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.
برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارايه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي، دادن آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت برعملكرد آنها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.
برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي وبررسي ميزان اثر بخشي آنها.
بررسی ومهندسی مجدد مأموریت ها ووظایف و فرآيندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش ها ارايه خدمات با رعايت مفاد ماده24 قانون مديريت خدمات كشوري.
بررسي وتدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.
تعيين وانجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان در خصوص ايجاد و حذف واحدهاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور.
برنامه ريزي وپيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.
برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.
نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها وفعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها و سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.
مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.
مطالعه و برنامه ريزي و پايش مستمر به منظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات.

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع :
تهيه، تنظيم و تدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت سازمان با همكاري و هماهنگي معاونت­هاي سازمان در چارچوب سياست­ها و برنامه هاي بخش كشاورزي و پيگيري و دفاع از برنامه ها تا مرحله تصويب و ابلاغ.
نظارت برتهيه وتنظيم موافقت نامه اعتبارات مورد نياز سازمان درچارچوب قوانين و دستور العمل­هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب وابلاغ.
نظارت بر ابلاغ سهميه تخصيص هريك از واحدها.
نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستور العمل­هاي ابلاغ شده.
ارزشيابي طرح­ها وفعاليت­ها وتجزيه وتحليل فعاليت­ها ي انجام شده و عنداللزوم انجام اصلاحات و يا ارائه پيشنهادهاي جديد در برنامه ها وطرح­ها ي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي.
انجام مطالعات وبررسي­هاي لازم دررابطه با بهبود روش­هاي تهيه و تنظيم برنامه ها، طرح­ها و بودجه هاي سنواتي
انجام بررسي­هاي لازم در خصوص روش­ها و فرايندها و ساختار تشكيلاتي سازمان، تعيين نقاط ضعف و موانع ساختاري و پيشنهاد اصلاح آن به مراجع ذيربط
انجام مطالعات و بررسي­هاي لازم در خصوص شاخص­ها و روش­هاي بهينه سازي فعاليت­هاي سازمان.
نظارت بر تهيه، تنظيم وتدوين گزارش­ها ي عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرح­ها، پروژه ها، مشكلات و نارسايي ها جهت ارائه و انعكاس به رئيس سازمان و ساير مراجع

مديريت برنامه وبودجه:
بررسي و تهيه سياست‌هاي كلان در چارچوب وظايف مصوب با مشاركت واحدهاي تابعه و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه، تنظيم و تلفيق برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در چارچوب برنامه‌هاي جامع توسعه بخش كشاورزي.
دريافت پيشنهادات برنامه‌اي سازمان و تلفيق آن در چارچوب برنامه‌هاي كلان وزارت متبوع.
تهيه اولويت‌هاي بودجه ساليانه سازمان براساس راهبردها و رويكردهاي وزارت متبوع و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه.
تهيه، تدوين و پيشنهاد خط‌مشي‌ها، سياست‌هاي بودجه‌اي در قالب اعتبارات ساليانه سازمان با هماهنگي و همكاري واحدهاي ستادي.
دريافت، بررسي و تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادي واحدهاي سازماني براساس برنامه هاي مصوب و ارايه آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا مرحله تصويب.
برآورد اعتبارات مورد نياز برنامه هاي مختلف سازمان اعم از اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، درآمدي و تسهيلات بانكي و ساير منابع اعتباري به تفكيك واحدهاي ستادي.
بررسي، تهيه و تنظيم پيش نويس موافقت نامه هاي سازمان با همكاري واحدهاي ستادي به منظور ارايه به مراجع ذيربط جهت تصويب.
تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همه جانبه دربخش حفظ نباتات به صورت ملي، منطقه­اي و استاني
فعاليت در زمينه اعمال تغييرات مورد نياز در زيربخشهاي اعتباري و برنامه اي در جهت همسو كردن طرح­ها و برنامه­ها با اهداف تعيين شده در برنامه­هاي ميان مدت و بلند مدت
پيگيري تصويب موافقت نامه ها در مراجع ذيصلاح با مشاركت ساير واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي مرتبط در وزارت متبوع.
ابلاغ موافقت‌نامه­هاي مصوب عمليات طرح‌هاي تملك دارائي­هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي ودرآمدي­به واحدها.
ابلاغ بودجه مصوب واحدهاي ستادي بر اساس برنامه هاي تعيين شده.
درخواست و اخذ تخصيص اعتبارات تملك و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از مراجع ذيربط.
تهيه جدول توزيع اعتبارات قابل تخصيص و ابلاغ آن به واحدهاي ستادي سازمان.
نظارت بر مصرف و هزينه­كرد اعتبارات ابلاغي به واحدهاي خارج ازمركز و استاني و ستادي در جهت مطابقت آنها بر برنامه­هاي مصوب ارائه شده از ساير دستگاههاي مرتبط با حفظ نباتات
بررسي و پيشنهاد قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي قانون بودجه سالانه (تملك هزينه و درآمد) با مشاركت واحدهاي تابعه.
تهيه و تنظيم دستور العمل‌ها و ضوابط و مقررات مورد نياز جهت جذب اعتبارات وتسهيلات بانكي مورد نياز طرح‌ها و برنامه‌‌هاي مصوب سازمان و نظارت بر حسن اجراي آنها.
نظارت و گزارش‌گيري از پيشرفت فيزيكي طرح‌ها و مصرف اعتبارات اعم از (تملك دارايي هاي سرمايه‌اي، هزينه‌اي و درآمدي و تسهيلات بانكي) با همكاري و هماهنگي واحدهاي ستادي سازمان و واحدهاي استاني
نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و براساس شاخص‌هاي عملياتي در قالب بودجه ساليانه سازمان.
شناسايي منابع تامين اعتبار جديد، مرتبط با وظايف سازمان

دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري:
سياستگذاري وبرنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و سازماندهي و به روزرساني سيستم هاي اتوماسيون اداري و ساير سيستم ها و يكپارچه سازي آنها، اجراي طرح هاي تبديل و ارتقاء سيستم هاي رايانه اي و نرم افزار، طراحي، ايجاد و نگهداري جايگاه اينترنتي و اينترانتي سازمان حفظ نباتات و مديريت رفع نواقص سيستم هاي موجود.
مديريت بهره برداري از شبكه و سيستم هاي اشتراك اطلاعات سازمان.
برنامه ريزي و پيش بيني آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارت هاي تخصصي مديران و كاركنان و تدوين و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از تجهيزات انفورماتيكي.
تعيين خط مشي و چشم انداز، اهداف كمي و كيفي و برنامه ريزي به منظور تحقق سازمان الكترونيك، عرضه خدمات الكترونيكي، كار از راه دور و اجراي سياست هاي كلان در حوزه دولت الكترونيك بااستناد به دستورالعمل ها و آيين نامه ها.
برنامه ريزي، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سيستم هاي بدون كاغذدرسازمان، ايجاد داشبرد مديريتي براي مديران ارشد سازمان به منظور دسترسي به آخرين وضعيت فعاليت هاي اصلي سازمان و ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش به منظور امكان تبادل اطلاعات كارشناسان سازمان.
سياست گذاري و برنامه ريزي به منظور تدوين و ابلاغ ضوابط امنيتي مربوط به اتصال رايانه هاو شبكه سازمان به شبكه هاي خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن، تجزيه و تحليل شبكه و تعيين مخاطرات امنيتي، ارايه راه حل ها براي كاهش آسيب پذيري، تهديدات و ريسك ها، طراحي ساختار مطمئن براي شبكه و تعيين تجهيزات و فناوري هاي امنيتي مورد نياز و رفع اشكالات در عملكرد سيستم امنيتي.
برنامه ريزي و پيگيري به منظور ارايه و اجراي طرح جامع امنيت شبكه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آيين نامه ها و قوانين ابلاغي، دادن آگاهي به كاركنان سازمان در حفظ امنيت مسائل مرتبط با حوزه كاري، براي حفاظت از دسترسي غير مجاز به سرويس هاي شبكه، حفاظت از داده ها و حريم خصوصي شهروندان، آگاهي رساني به كاربران شبكه در خصوص روش هاي جديد نفوذ به سيستم ها و روش هاي مقابله با آن و اعمال تغييرات لازم در سيستم امنيتي شبكه در راستاي مقابله با تهديدهاي جديد و نظارت برعملكرد آنها براي انطباق با سياست هاي امنيتي حفاظتي.
برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها براساس اولويت هاي سازمان در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت و كنترل و نظارت برحسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي وبررسي ميزان اثر بخشي آنها.
بررسی ومهندسی مجدد مأموریت ها ووظایف و فرآيندهاي اجرايي سازمان به منظور منطقي نمودن اندازه سازمان و بهبود روش ها ارايه خدمات با رعايت مفاد ماده24 قانون مديريت خدمات كشوري.
بررسي وتدوين برنامه نيروي انساني سازمان به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع درچارچوب برنامه جامع نيروي انساني با همكاري واحد ذيربط و پيگيري لازم.
تعيين وانجام مطالعات لازم و پيگيري به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي تابعه و بررسي پيشنهادات واصله از واحدهاي مختلف سازمان در خصوص ايجاد و حذف واحدهاي تابعه، سطوح و پست هاي سازماني و تامين پست هاي سازماني مورد نياز و ارايه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به وزارت جهاد كشاورزي و معاونت مديريت و سرمايه انساني رئیس جمهور.
برنامه ريزي وپيگيري، نظارت و اجراي برنامه هاي استقرار نظام مديريت نوين و تحول اداري در سازمان توسعه و ترويج مفاهيم و فرهنگ تحول در سازمان.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز براي طراحي و اجراي برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فناوري اطلاعات و اداري به مراجع ذيربط.
برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه ها و توزيع و هزينه اعتبارات كنترل پروژه.
نظارت، كنترل و ارزيابي مستمر طرح ها، برنامه ها وفعاليت هاي فاوا و انطباق فعاليت ها و سياست هاي كلي و ارايه بازخوردهاي لازم جهت رفع نواقص احتمالي به صورت نظام مند.
مطالعه سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و پيگيري براي استقرار سيستم اصولي و علمي جمع آوري، آناليز و تحليل آمارها و گزارش عملكرد.
مطالعه و برنامه ريزي و پايش مستمر به منظور كنترل و تضمين كيفيت خدمات، منابع و تجهيزات.