مطالب موضوعی کمينه

 

 

لزوم هماهنگي با حراست در سفرهاي خارجي

 

با توجه به قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر سفرهاي خارجه، كليه ي كاركنان وزارت متبوع موظفند قبل از سفر يا اعزام هماهنگي لازم را با حراست به عمل آورند. در غير اين صورت با افراد خاطي طبق قوانين و مقررات برخورد خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لزوم هماهنگي با حراست در سفرهاي خارجي

 

با توجه به قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر سفرهاي خارجه، كليه ي كاركنان وزارت متبوع موظفند قبل از سفر يا اعزام هماهنگي لازم را با حراست به عمل آورند. در غير اين صورت با افراد خاطي طبق قوانين و مقررات برخورد خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ