اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397105.88دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396216.68دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات مرکزی16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396282.86دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.18دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.68دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397212.96دانلود
گزارش عملكرد گواهي هاي صادر شده اسناد خزانه 96مديريت18/07/1397148.83دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت 25/09/139670.90دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان مركزي13/11/1395ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139760.54دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 23/08/1397121.73دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * مركزي09/03/139653.96دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139669.49دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397115.92دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان مركزي13/03/1396107.06دانلود

 چاپ