معرفی مدیر و راه های ارتباطی کمينه


 

 

نام : فاطمه موحدخواه
حوزه معاونت : معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
سمت : مدیر تدوین ضوابط،استانداردها و برنامه های کنترل

آدرس ایمیل :  movahedkhah@ppo.ir

تلفن : 23091120 

 

نام : فاطمه موحدخواه
حوزه معاونت : معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی
سمت : مدیر تدوین ضوابط،استانداردها و برنامه های کنترل

آدرس ایمیل :  movahedkhah@ppo.ir

تلفن : 23091120 چاپ   

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:

سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي

اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی

ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت

برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.

نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.

برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال

تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي

برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.

پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.

تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.

نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.

مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.

اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.

بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.

شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.

عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی.

 

مديريت تدوين ضوابط، استانداردها و برنامه هاي كنترل:

سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين استانداردها و ضوابط فني قرنطينه گياهي در جهت هماهنگ سازي و قانونمند نمودن کليه اقدامات و فعاليت­هاي قرنطينه اي در تجارت محصولات کشاورزی مطابق با موازين و استانداردهاي منطقه اي و بين المللي قرنطینه و بهداشت گياهي

اجرایی نمودن استانداردهاي بين الملليIPPC و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی سایر کشورها و مراجع ذیصلاح بین المللی در خصوص اجرای عهدنامه بین المللی حفظ نباتات و استانداردهای آن در تجارت محصولات کشاورزی

ایجاد ظرفیت لازم برای اجرا و پاسخگویی در خصوص موازین بهداشت گیاهی موافقت­نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان جهانی تجارت

برنامه ريزي، تهيه وتدوين و به روزرسانی دستورالعمل هاي بهداشت گیاهی وفني براي كنترل آفات وبيماري­ها وعلف هاي هرز قرنطینه گياهي متناسب با مناطق واقليم مختلف كشور.

نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها واستانداردهاي ملي،منطقه اي وبين المللي قرنطينه گياهي در سطح كشور.

برنامه ريزي جهت حفظ مناطق درمعرض خطر و شناسايي و نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق با شيوع کم بر اساس زیر بند 5 ماده 4 عهدنامه بین المللی حفظ نباتات

تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب براي به كارگيري وجايگزيني گاز متيل برومايد در راستاي اجرای تعهدات پروتكل مونترال

تدوين دستورالعمل­ها و شرایط ضدعفوني محصولات كشاورزي صادراتي، وارداتي و ترانزيتي

برنامه ريزي براي تهيه وتدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري براي كنترل آفات قرنطينه اي.

پيگيري تصويب ونهايي شدن موافقت نامه ها وهمكاري هاي بين المللي ومنطقه اي ودوجانبه در تجارت محصولات کشاورزی و كنترل آفات قرنطينه اي.

تهيه و تدوين موازين بهداشت گياهي در نهالستان­ها، باغات مادري گلخانه هاي توليد مواد واندام­هاي تكثيري و توليد نهال.

نظارت بر امر تهيه وتدوين نشريات فني وتخصصي برنامه هاي كنترل قرنطينه.

مشاركت در برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزشي و باز آموزي.

اجراي طرح هاي تحقيقي،اجرايي مورد نياز.

بررسي ومطالعه مقالات،نشريات،كتب علمي وتخصصي مراكزومراجع داخلي وبين المللي به منظور آگاهي از آخرين يافته هاي نباتي.

شركت در جلسات،كميسيون­ها،سمينارها وكميته هاي فني و اجراي مربوطه و ارايه گزارش هاي لازم به مسولين ذيربط.

عنداللزوم انجام ساير امور محوله در خصوص اجرای موازین بهداشت گیاهی.

 

 بخش های زیرربط