نام : سعید معین نمینی

 حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

سوابق: از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.

 

 شماره تماس :23091400 ،09122783657

معاون مدیریت: آقای مهندس محمود چالاکی زبردست

از سال 1396 بعنوان معاون مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند و قبل از آن بعنوان رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات عمومی مشغول به کار بوده است.

تلفن:23091415 , 09123456227  

 


 

 

نام : سعید معین نمینی

 حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

سوابق: از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.

 

 شماره تماس :23091400 ،09122783657

معاون مدیریت: آقای مهندس محمود چالاکی زبردست

از سال 1396 بعنوان معاون مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند و قبل از آن بعنوان رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با آفات عمومی مشغول به کار بوده است.

تلفن:23091415 , 09123456227  

 


 بخش های زیرربط

 


 

 

 


 

 


  
 شرح وظایف کمينه

·         برنامه ريزي وتدوين روشهاي مناسب  پیش اگاهی و مبارزه با آفات عمومي و همگانی.

·         شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي براساس مستندات واصلة استانها و ارائة آن به شوراي حفظ نباتات.

·         ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص کنترل صحیح و اصولی  آفات عمومي و همگانی به استانها.

·         مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.

·         تعیین کارشناس معین استانها برای نظارت در امر ردیابی، پیش آگاهی و مبارزه با آفات عمومی و همگانی.

·         ارائة و اجرای طرح هاي تحقيقي-اجرائي وکاربردي سموم و مبارزه بیولوژیک با همکاری بخش تحقیقاتو جمع بندی نتایج این طرح های پژوهشی و اعلام نتایج آن به استانها و بررسي طرحهاي استاني ارائه شده.

·         نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد استانها.

·         پيش بيني تدارک سموم ، مواد وتجهيزات موردنيازآفات عمومی و همگانی با توجه به برنامة ها و موارد اعلام شده و مورد نیاز استانها.

·         سیاستگذاری  و هماهنگی با دبیرخانه ثبت سموم جهت حذف سموم پرخطرو جایگزین نمودن آنها با سموم کم خطر و تلاش در استفاده استانها از سموم کم خطر  باماندگاری و آلودگی زیست محیطی کمتر در زمان مبارزه با آفات عمومی وهمگانی.

·         تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين ،اساتيد دانشگاهها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.

·         پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي ملی وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان مرتبط

·         بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني وارائة آنها به مسئولين.

·         شرکت در جلسات و شورای مدیران و معاونین سازمان و ارائه گزارشات و عملکرد مدیریت.

 

·         برنامه ريزي وتدوين روشهاي مناسب  پیش اگاهی و مبارزه با آفات عمومي و همگانی.

·         شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي براساس مستندات واصلة استانها و ارائة آن به شوراي حفظ نباتات.

·         ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص کنترل صحیح و اصولی  آفات عمومي و همگانی به استانها.

·         مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.

·         تعیین کارشناس معین استانها برای نظارت در امر ردیابی، پیش آگاهی و مبارزه با آفات عمومی و همگانی.

·         ارائة و اجرای طرح هاي تحقيقي-اجرائي وکاربردي سموم و مبارزه بیولوژیک با همکاری بخش تحقیقاتو جمع بندی نتایج این طرح های پژوهشی و اعلام نتایج آن به استانها و بررسي طرحهاي استاني ارائه شده.

·         نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد استانها.

·         پيش بيني تدارک سموم ، مواد وتجهيزات موردنيازآفات عمومی و همگانی با توجه به برنامة ها و موارد اعلام شده و مورد نیاز استانها.

·         سیاستگذاری  و هماهنگی با دبیرخانه ثبت سموم جهت حذف سموم پرخطرو جایگزین نمودن آنها با سموم کم خطر و تلاش در استفاده استانها از سموم کم خطر  باماندگاری و آلودگی زیست محیطی کمتر در زمان مبارزه با آفات عمومی وهمگانی.

·         تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين ،اساتيد دانشگاهها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.

·         پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي ملی وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان مرتبط

·         بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني وارائة آنها به مسئولين.

·         شرکت در جلسات و شورای مدیران و معاونین سازمان و ارائه گزارشات و عملکرد مدیریت.

 


 چاپ