نام : سعید معین نمینی

 حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

سوابق: از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.

 شماره تماس :23091400 ، 09122783657


 

نام : سعید معین نمینی

 حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

سوابق: از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.

 شماره تماس :23091400 ، 09122783657


 بخش های زیرربط

 


 

 

 


 

 


  
 شرح وظایف کمينه


 


 


 چاپ