نام : سعید معین نمینی

 

حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 

پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

 

تلفن تماس : 23091400


 

نام : سعید معین نمینی

 

حوزه معاونت: معاونت کنترل آفات

 

پست سازمانی :  مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی

 

تلفن تماس : 23091400


 بخش های زیرربط

 


 

 

 


 

 


  
مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:
    برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.
    ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.
    شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.
    ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.
    مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.
    ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
    ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
    انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.
    نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.
     تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.
    اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها
    تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.
    پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان. 
    بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.
    شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.
    دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.
    همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر.
 
مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی:
    برنامه ريزي و سياست گذاري هاي لازم براي تدوين برنامه سالانه مبارزه با آفات عمومي همگاني و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي بر اساس گزارش هاي اجرايي و تحقيقاتي بعمل آمده از مناطق و نتايج عمليات انجام شده.
    ابلاغ دستورالعمل هاي فني در مورد روش هاي مبارزه، پيش آگاهي، هشدار و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزياب نتايج و عملكرد آنها.
    شرکت ونظارت در برنامه ريزي کلي و سالانة مبارزه با آفات عمومي و همگاني براساس مستندات واصلة استان­ها و اراية آن به شوراي حفظ نباتات.
    ابلاغ مصوبه هاي شوراي حفظ نباتات درخصوص آفات عمومي به استان­ها.
    مطالعه، بررسي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي درزمينة آفات عمومي و همگاني وارتقاي دانش فني کارشناسان ستادي و استاني.
    ساماندهي، تقويت شبكه هاي مراقبت و پايش دما و برآورد ميزان مواد و سموم و تجهيزات مورد نياز پيش آگاهي، ديده باني، رديابي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
    ارائة پيشنهادات لازم براي طرح هاي تحقيقي اجرائي وکاربردي به استان­ها وبررسي طرح­هاي استاني ارائه شده در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني.
    انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه و شناسايي گونه هاي مختلف آفات عمومي(ملخ ها و جوندگان مضر كشاورزي)وآفات همگاني(سن غلات)و بررسي تغييرات جمعيت آنها در مناطق مختلف كشور.
    نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي و ارزيابي نتايج عملکرد آنها.
     تهيه و تنظيم استاندارهاي مناسب در پيشگيري و كاهش خسارت عوامل غير زنده محيطي اعم از تجهيزات و ساير اصول علمي مقابله و نظارت بر اجراي آنها با كمك ساير دستگاه­هاي ذيربط.
    اراية جداول پيش بيني تدارک سموم، مواد وتجهيزات موردنياز با توجه به برنامة مبارزه در استان­ها
    تشکيل کميته هاي فني با شرکت محققين، اساتيد دانشگاه­ها و مسئولين سازمان به منظور دستيابي به آخرين يافته هاي علمي وشرکت در جلسات وکميسيون هاي مربوطه.
    پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي وباز آموزي در جهت ارتقاي سطح علمي وفني کارشناسان. 
    بررسي و تجزيه وتحليل گزارشات فعاليت هاي انجام شده در زمينة آفات عمومي وهمگاني واراية آنها به مسئولين.
    شركت در جلسات و نشست هاي بين المللي و دريافت آخرين يافته هاي علمي و فني از مراجع بين المللي در زمينه مبارزه با آفات عمومي و همگاني و كاهش خسارت عوامل غيرزنده محيطي و بيماري­هاي فيزيولوژيك در گياهان بمنظور ارتقاي سطح علمي كارشناسان ستادي و استاني.
    دريافت گزارش­هاي بين المللي و تبادل اطلاعات با فائو و ساير كشورهاي عضو فائو در زمينه ملخ صحرايي.
    همكاري و تعامل با بخش تحقيقات در زمينه ارائه بهترين روش مبارزه با آفات عمومي و همگاني با تكيه بر مبارزه بيولوژيك و كاهش سموم پرخطر.