اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول 200ليتر مايع سراتراپ نماينده آقاي لنگريomur mali omur maliرونوشت ..17/03/139646.06دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت04/09/1396202.90دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4 omur mali omur mali 17/07/1397105.86دانلود
اعلام وصول سمپاش يو ال وي پاش پشت وانتي تحويل آقاي لنگريomur mali omur maliرونوشت به مديريت حفظ نباتات14/04/139653.84دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur maliمديريت07/08/139687.53دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur maliمديريت03/08/139670.37دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليomur mali omur maliمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur mali 11/10/139665.67دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur maliمديريت25/09/139682.81دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال97 شماره ابلاغ 5-6-7omur mali omur mali 22/08/1397127.80دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur maliمديريت21/01/139759.33دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur maliمديريت14/01/1397118.56دانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur maliمديريت28/12/1396256.89دانلود
ابلاغ يارانه سموم 121 جهت يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي- مبارزه با آفات omur mali omur maliمديريت20/12/139672.95دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت حفظ نباتات استان مازندران13/03/1396105.88دانلود

 چاپ