اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول 200كيلو سم زينك فسفايد تحويل نماينده سازمان آقاي رستميرونوشت: مديريت حفظ نباتات استان لرستان17/03/139647.94دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396211.87دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139673.80دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.30دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.28دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي مديريت17/08/139623.02دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان لرستان29/01/1396ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان لرستان13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139670.58دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان لرستان13/03/1396104.40دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات لرستان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * لرستان09/03/139656.46دانلود
ابلاغ هزينه اي پايه پاي سال 96مديريت10/10/139653.08دانلود

 چاپ