اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139673.80دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397109.00دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات لرستان16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6مديريت28/12/1396258.76دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.28دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.30دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396211.87دانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397215.09دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139681.46دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139670.58دانلود
ابلاغ تملك دارايي برنامه 1306031002 تلفيقيحفظ نباتات (تملكي ) استان لرستان29/01/1396ناشناسدانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت محترم21/01/139761.04دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397118.66دانلود
ابلاغ هزينه اي پايه پاي سال 96مديريت10/10/139653.08دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * لرستان09/03/139656.46دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397118.52دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 96/12/28مديريت حفظ نباتات استان لرستان13/03/1396104.40دانلود

 چاپ