ظوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای کنترل کیفی کمينه

ضوابط صدور مجوز تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز واردات عوامل کنترل بیولوژیک وفرآورده ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز تولید فرمون های پیش آگاهی

دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی

دستورالعمل تقاضای ثبت آفت کش های بیوشیمیایی(بخشنامه 9414)

نامه دستورالعمل آزمایشی رتبه بندی انسکتاریوم

دستورالعمل حداقل شرایط لازم برای یک واحد تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک جهت صدور پروانه تولید ورتبه بندی واحد

مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های میکروبی/عوامل ماکروارگانیسم/فرمون ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

مندرجات برچسب فارسی فرمون

فرم های درخواست صدور مجوز ورود آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

فرم شماره 5

 

فرم های درخواست صدور مجوز ترخیص آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

پروزه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

 

 

ضوابط صدور مجوز تولید عوامل میکروبی کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز واردات عوامل کنترل بیولوژیک وفرآورده ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

ضوابط صدور مجوز تولید فرمون های پیش آگاهی

دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی

دستورالعمل تقاضای ثبت آفت کش های بیوشیمیایی(بخشنامه 9414)

نامه دستورالعمل آزمایشی رتبه بندی انسکتاریوم

دستورالعمل حداقل شرایط لازم برای یک واحد تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک جهت صدور پروانه تولید ورتبه بندی واحد

مدارک لازم برای صدور مجوز ورود و ترخیص آفت کش های میکروبی/عوامل ماکروارگانیسم/فرمون ها وتجهیزات کنترل غیر شیمیایی

مندرجات برچسب فارسی فرمون

فرم های درخواست صدور مجوز ورود آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

فرم شماره 5

 

فرم های درخواست صدور مجوز ترخیص آفت کش های میکروبی

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

پروزه توسعه کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی آفات در محصولات گلخانه ای

پیوست شماره 1

پیوست شماره 2

 

 


 چاپ