اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات قم16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139670.90دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * قم09/03/139654.75دانلود
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397106.89دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139696.39دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.70دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396113.85دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان قم13/03/1396112.80دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397116.90دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت 21/01/139758.53دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت استان27/12/1396271.79دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.95دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيمديريت14/01/1397120.39دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان قم هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان قم تملكي طرح قرنطينه 01/12/1395ناشناسدانلود

 چاپ