اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم 09/10/1396281.46دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396113.85دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.01دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139696.39دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139670.70دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلاميمديريت استان17/08/139624.42دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان قم هزينه اي 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي طرح قرنطينه نباتي برنامه 1306031001 سال 95 حفظ نباتات استان قم تملكي طرح قرنطينه 01/12/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.95دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات قم16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * قم09/03/139654.75دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان قم13/03/1396112.80دانلود

 چاپ