اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396261.64دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396204.38دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139670.94دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی قزوین03/09/1395ناشناسدانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139671.11دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139687.25دانلود
اعلام وصول تصاوير حواله انبار به شماره هاي 26-38omur mali omur maliاعلام وصول استان قزوين امور مالي 17/03/139625.78دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي و تملكي امور مالي08/03/139694.00دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان قزوين13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397113.65دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139760.60دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139672.85دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139662.76دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي *قزوين09/03/1396107.43دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان قزوين17/03/1396106.14دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7omur mali omur maliامور مالي استان قزوين20/03/139654.91دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ