اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
اعلام وصول حواله انبار شماره 11 تحويل آقاي بشيريرونوشت : استان قزوين مديريت حفظ نباتات 17/03/139651.10دانلود
اعلام وصول تصاوير حواله انباربه شماره هاي 26-38رونوشت مدير حفظ نباتات استان قزوين اعلام وصول17/03/139625.22دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.38دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.25دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139671.11دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلاميمديريت استان17/08/139628.51دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان قزوين13/03/1396106.14دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان قزوين13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.85دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان قزوين20/03/139654.91دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139664.41دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات قزوین16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * قزوين09/03/139654.01دانلود

 چاپ