اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  17/07/1397109.41دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396204.38دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139670.94دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات قزوین16/08/1395ناشناسدانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت03/08/139671.11دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139687.25دانلود
اعلام وصول تصاوير حواله انباربه شماره هاي 26-38رونوشت مدير حفظ نباتات استان قزوين اعلام وصول17/03/139625.22دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ5-6- 7 20/08/1397124.56دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139672.85دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396261.64دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مديريت21/01/139760.60دانلود
ابلاغ تملكي طرح قرنطينه پاياپاي فصل 7حفظ نباتات استان قزوين20/03/139654.91دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * قزوين09/03/139654.01دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت14/01/1397113.65دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان قزوين13/03/1396106.14دانلود

 چاپ