اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ابلاغيه هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000- ابلاغ شماره 6omur mali omur malimali28/12/1396274.38دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي omur mali omur malimali11/10/139666.29دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهادها-مصرف سموم-كودشيميايي ومبارزه باآفاتomur mali omur malimali08/12/139671.59دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395omur mali omur maliامور مالی فارس03/09/1395ناشناسدانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96omur mali omur malimali03/08/139670.77دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96omur mali omur malimali07/08/139685.04دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي يكساله 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali01/09/1396201.83دانلود
تصوير حوالجات ارسالي هزينه اي و تملكي از تاريخ 95/01/01 لغايت 95/12/28omur mali omur maliاعلام وصول هزينه اي وتملكي امور مالي08/03/139683.40دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28omur mali omur maliامور مالي * فارس09/03/1396115.86دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4omur mali omur malimali25/09/139675.50دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96omur mali omur malimali05/09/139654.28دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96omur mali omur malimali22/01/139759.31دانلود
ابلاغ اعتبار هزينه اي پايه پايي- طرح مبارزه راهبردي - فصل 2omur mali omur malimali07/11/139654.44دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي وقرنطينه 96/12/28omur mali omur maliمديريت امور مالي استان فارس17/03/1396103.89دانلود
ابلاغ شماره15 ابلاغ تملکی- اخزا603 -طرح قرنطینهomur mali omur malimali27/12/139660.65دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95omur mali omur maliامور مالي استان فارس13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقيomur mali omur malimali14/01/1397118.44دانلود

 چاپ   
 اسناد کمينه
 عنوانمالکرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 

 چاپ