اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
اعلام وصول سم مالاتيون و قرص فسفيدمنيزيمرونوشت به مديريت حفظ نباتات استان فارس29/03/139643.72دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396201.83دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.04دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.77دانلود
معرفي امضاء مجاز اسناد خزانه اسلامي فارسمديريت استان17/08/139622.61دانلود
ارسال اطلاعات مربوط به ذينفعان متقاضي اسناد خزانه اسلامي  11/10/139666.29دانلود
ابلاغ اعتبارات درآمدهزينه اي مرحله اول سال 95حفظ نباتات استان فارس13/11/1395ناشناسدانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96مديريت05/09/139654.28دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139675.50دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات فارس16/08/1395ناشناسدانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * فارس 09/03/139655.52دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان فارس13/03/1396103.89دانلود

 چاپ