اسناد کمينه
 عنوانرستهتاریخ تغییرحجم (KB) 
ارسال توزيع تخصيص 97 طرح قرنطينه و تلفيقي مرحله اول وجه شماره 3 و 4  28/08/1397111.00دانلود
از محل اعتبار اسناد خزانه اسلامي 603-604 طرح قرنطينه و تلفيقيمديريت04/09/1396201.83دانلود
ابلاغ يارانه سوم شماره 121 يارانه نهاد ها-مصرف سموم- كود شيميايي و مبارزه با آفاتمديريت09/12/139671.59دانلود
ابلاغ یارانه مرحله دوم سال 1395حفظ نباتات فارس16/08/1395ناشناسدانلود
اصلاحيه اسناد خزانه (701-703) سال 97 شماره ابلاغ 10 19/10/1397215.99دانلود
يارانه سموم مرحله اول سال 96مديريت حفظ نباتات03/08/139670.77دانلود
يارانه سموم مرحله دوم سال 96مديريت07/08/139685.04دانلود
اعلام وصول فرمون مگس مديترانه- تله مكفل- مايع سراتراب و.... طي حواله شماره 19رونوشت مديريت 17/11/139652.90دانلود
دستور العمل نحوه ارسال اطلاعات لازم براي واگذاري و پذيرش اسناد خزانه اسلامي دستگاه هاي مليمديريت محترم09/10/1396281.46دانلود
ابلاغ اعتبار هزينه اي پايه پايي- طرح مبارزه راهبردي - فصل 2مديريت استان 07/11/139654.44دانلود
ابلاغ اعتبار يارانه مرحله سوم فصل 4مديريت25/09/139675.50دانلود
آخرين مرحله ابلاغ يارانه فصل 4 شماره 191 سال 96مدريت21/01/139759.31دانلود
ابلاغ اسناد خزانه مرحله دوم سال 97 شماره ابلاغ 5-6-7 28/08/1397130.44دانلود
ابلاغ اعتبارات تملكي پايه پاي سال 96مديريت05/09/139654.28دانلود
ابلاغ هزينه اي استاني رديف درآمد برنامه 31000-39000 ابلاغ شماره 6مديريت27/12/1396274.38دانلود
ابلاغ هزينه اي تاريخ 95/12/28حفظ نباتات * فارس 09/03/139655.52دانلود
ابلاغ تملكي اخزا 623-بند ب - تبصره 5- قرنطينه و تلفيقي مديريت 14/01/1397118.44دانلود
ابلاغ تملكي طرح تلفيقي و قرنطينه 95/12/28مديريت حفظ نباتات استان فارس13/03/1396103.89دانلود

 چاپ