متن خبر
ترکیب غیر مجازسم آفت کش تحت عنوان CROWN 24% Chlorfenapyr 240 G/L )

با توجه به کشف 240 قوطی 250ML ترکیبات منسوب به سموم کشاورزی تحت عنوان CROWN 24% Chlorfenapyr 240 G/L )) 

کشف 240 قوطی 250ML ترکیبات منسوب به سموم کشاورزی تحت عنوان CROWN 24% Chlorfenapyr 240 G/L ))،بدین وسیله اعلام می شود: ترکیب غير مجاز فوق، بدون ثبت در هيئت نظارت بر سموم و ازمجاری غیرقانونی و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك شده است. لذا این سازمان درخصوص اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه ، توزیع و مصرف ترکیب فوق اقدام می نماید و ضمنا با توجه به موارد مذکور، ورود، عرضه و مصرف این ترکیب مورد تایید نبوده و پیشنهاد می گردد تا به هزینه صاحب کالا امحاء شود و موضوع به نحو مقتضی به دستگاههای ذیربط و معرفی متخلفین به مراجع قضایی در جهت اعمال موازین قانونی نیز انعکاس یابد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 دي 1395
تعداد بازدید : 460

بازگشت