متن خبر
هشدار

براساس نتایج حاصل از آزمایشهای کنترل کیفیت نمونه سم دیازینون60%%EC تولیدی شرکت سایان شیمی هیرکان باشماره بچ 02/9406 وتاریخ تولید 9/7/94 ، تست ماده مؤثره (به میزان بسیارجزئی-باحدودمجاز w/w 5/62% -50/57%) بااستانداردهای مربوطه مغایرت دارد.

همچنین وجود در حد زیاد ناخالصی های O,S-TEPP به میزان 56/10% وS,S –TEPP به میزان 27/1% درنمونه مشهوداست که این ترکیبات بسیار سمی تر از دیازینون بوده و مقادیر بیشتر آنها می تواند موجب بروز اثرات مخرب زیست محیطی ، عوارض جانبی(نظیر مرگ و میر دامها) و اثرات سوء بهداشت انسانی در اثر کاربرد آنها گردندکه ضروریست فورا در اسرع وقت ضمن ارائه ریز توزیع جغرافیایی نسبت به جمع آوری سریع اقدام شود
بدیهی است تاتعیین تکلیف امر، این سازمان ازصدورمجوزهای درخواستی برای تدارک تکنیکال دیازینون برای آن شرکت خودداری خواهد نمود، و ضمناً تا اطلاع ثانوی مجاز به فرمولاسیون دیازینون اعم از EC60% وG10% نخواهید بود.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 شهريور 1396
تعداد بازدید : 1123

بازگشت