متن خبر
ابلاغ جناب آقای کاظم چوپی به عنوان « رئیس اداره تدارکات وپشتیبانی»

با توجه به مراتب تعهد وموافقت معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع به موجب این حکم آقای کاظم چوپی به سمت "رئیس اداره تدارکات وپشتیبانی" سازمان تعیین ومنصوب شدند.


امید است با اتکال به ایزد منان وبارعایت اصل اعتدال گرایی ومنشور اخلاقی دولت تدبیر وامید درانجام وظایف محوله موفق وموید باشند.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 خرداد 1396
تعداد بازدید : 1073

بازگشت