متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص تذکر برخی نکات لازم در رابطه با آفت کش کشاورزی قاچاق

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اظهارکرد:
با عنايت به شيوع پديده قاچاق و توزيع آفت کش های کشاورزی و تبعات سوء اين نوع فعاليت بر سلامت محصولات کشاورزی توليدی در سطح کشور و نيز موجودات و محيط زيست ، بدينوسيله برخی نکات لازم در خصوص آفت کش کشاورزی قاچاق برای اسحضار و بهره برداری به شرح ذيل ارائه می شود:
1- هر نوع آفت کش کشاورزی که بدون رعايت تشريفات قانونی (از قبيل مجوزهای قانونی سازمان حفظ نباتات ، مقررات واردات و صادرات و ...) به کشور وارد شده و يا از آن خارج شود آفت کش قاچاق محسوب می شود .


2-برخی از علائم شناسايی سموم قاچاق به شرح ذيل است :
الف ) سموم قاچاق فاقد مجوزهای مربوطه از سازمان حفظ نباتات يا ساير مراجع ذيصلاح بوده و در اکثر موارد دارای برچسب هايی به زبان غير فارسی هستند.
ب ) سموم قاچاق اغلب در فهرست سموم مجاز کشور (مندرج در سايت سازمان ) ثبت نشده اند ، همچنين سموم ثبت نشده در فهرست مزبور بدليل فقدان مجوز قاچاق محسوب می شوند.
3- ضروری است بازديدهای مستمر (اعم از دوره ای يا تصادفی ) توسط کارشناسان مديريت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان ، از فروشگاه های سموم دفع آفات نباتی انجام گيرد و در صورت مشاهده سموم قاچاق اقدامات لازم مطابق بندهای بعد صورت پذيرد.
4- پس از کشف سم دفع آفات نباتی قاچاق ، فوراً با حضور نمايندگان تعزيرات و اماکن (و صاحب کالات در صورت حضور ) اقدام به تنظيم صورتجلسه کشف با درج مشخصات کامل کالای مکشوفه ( که معمولان بر روی ظروف کالا درج و الصاق شده است ) و ذکر دقيق مقدار آن و محل کشف و ... و نيز مشخصات کامل فروشنده ، نگهدارنده يا حمل کننده کالا قاچاق کشف شده گرديده و يک نسخه از صورتجلسه تنظيمی به همراه نمونه سم مزبور به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال شود .
5- بر اساس ماده 53 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز (مصوب سال 1392) کالای مکشوفه بايد به همراه رونوشت صورتجلسه کشف ، بلافاصله تحويل سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی شود.
6- کالاهای مکشوفه قاچاق و همچنين مظنون به قاچاق به هيچ عنوان اجازه مصرف ندارند و بر اساس مقررات مربوطه (ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )، مراتب می بايست از طريق ارجاع امر به سازمان تعزيرات حکومتی مورد پيگيری قرار گرفته و با رصد پرونده مطروحه در شعب مربوطه ، موضوع تا مرحله صدور رأی و امحاء سموم مکشوفه مورد پيگيری قرار گيرد .
7- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه و بر اساس بند الف ماده 10 آيين نامه اجرايی مواد 55و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی موظف است نسبت به امحاء آنها با حضور نمايندگان دستگاه های مربوطه و مطابق دستور العمل امحا ء کالاهای قاچاق مکشوفه ، اقدام نمايد .
8- سازمان حفظ نباتات در صورت احراز قاچاق بودن آفت کش های مکشوفه توسط کارشناسان و مراجع ذيربط ، به منظور اطلاع رسانی همگانی در جهت خودداری از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب / ترکيبات مذکور و شناسايی مکان های عرضه و پيگيری از طريق دستگاه های مربوطه تا معرفی متخلفين به مراجع ذيربط (شامل مراجع قضايی ، سازمان تعزيرات حکومتی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان) و اعمال موازين قانونی ، نسب به اعلام مراتب به واحدهای ذيربط و درج در سايت اينترنتی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد .
9- در صورت کشف آفت کش مشکوک به قاچاق ، ابتدا بايد موضوع مورد بررسی فنی قرار گيرد و سپس در صورت احراز قاچاق بودن کالای مکشوفه مطابق بندهای فوق اقدامات لازم بعمل آيد .نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 مرداد 1398
تعداد بازدید : 412

بازگشت